دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، اسفند 1401 (ویژه همایش ملی زبا‌ن‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران دانشگاه بیرجند) 

شماره‌های پیشین نشریه

ویژه همایش ملی زبا‌ن‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران دانشگاه بیرجند