اصول اخلاقی انتشار مقاله

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید" .

این مرامنامه با توجه به «مرامنامه اخلاقی نشریات علمی کشور» به عنوان مرامنامه اخلاقی نشریه علمی-پژوهشی زبان‌شناسی گویش‌های ایرانی مورد تایید هیئت تحریریه مجله قرار گرفته استدر نگارش این مرامنامه از راهکارهای COPE (کمیته اخلاق در انتشار پژوهشاستفاده شده است.

 

اخلاق­ نامه ‌مدیر ‌مسئول:
 • رعایت ‌هنجارهای‌ حرفه‌ای ‌در ‌تدوین ‌اهداف‌ کلی ‌نشریه
 • پایبندی‌ به ‌اهداف ‌کلی‌ و قلمرو‌ موضوعی ‌نشریه
 • ‌‌‌‌توجه‌ به دسترسی ‌آزاد ‌اطلاعات
 • شفافیت‌ در ‌اطلاع‌ رسانی ‌امور‌ نشریه‌ به ویژه ‌فرآیند ‌داوری
 • پاسخگویی، مسئولیت ‌پذیری و امانت ‌داری؛
 • ‌‌پایبندی ‌به ‌اصل‌ بی طرفی ‌و‌ انصاف
 • عدم ‌دخالت‌ در‌ فرآیند ‌داوری‌ علمی، ‌تصمیمات‌ علمی هیئت ‌تحریریه‌ و‌ سردبیر‌ نشریه
 • رعایـت ‌حقـوق ‌مـادی ‌و ‌معنـوی ‌نویسـندگان،‌ سـردبیر،‌ هیئـت‌ تحریریــه،‌ داوران‌ و ‌دســت ‌اندکاران ‌اجرایــی‌ و ‌مدیریتــی

اخلاق ­نامه ‌سردبیر‌ و ‌اعضای‌ هیئت‌ تحریریه ‌نشریه:

 • ‌توجه ‌به ‌اهداف ‌اصلی ‌نشریه ‌و‌ تلاش ‌برای ‌رسیدن ‌به‌ آنها
 • توجه‌ به ‌تبحر‌ علمی،‌ رشته، ‌مرتبه ‌دانشگاهی،‌ تجربه ‌کاری ‌و ‌علمی، ‌توانایی ‌و ‌التزام ‌اخلاقی ‌داوران
 • ‌پرهیــز ‌از ‌هرگونــه‌ تبعیــض ‌و‌ ســوگیری‌های ‌غیراخلاقــی‌ (ســن،‌ جنــس،‌ ملیــت،‌ دیــن و ‌...) ‌درخصــوص‌داوران
 • ‌مشـورت‌ بـا‌ اعضـای ‌هیئـت‌ تحریریـه ‌و ‌دیگـر ‌افـراد ‌شایسـته ‌و قابـل‌ اعتمـاد ‌بـرای ‌انتخـاب ‌داوران
 • ‌ثبت ‌و ‌آرشیو ‌اسناد ‌داوری ‌مقالات‌ به ‌عنوان ‌اسناد ‌علمی
 • ‌صحت‌‌‌‌‌ ارزیابی ‌و ‌دقت‌ در‌ ارسال ‌نظرهای ‌داوران ‌و ‌سنجش ‌آنها
 • اســتقبال از ارزیابی‌هــای‌ عمیــق‌ و‌ مســتدل‌ و‌ برخــورد‌ بــا‌ ارزیابی‌هــای‌ مغرضانــه‌ و‌ ‌ بی اســاس‌ و‌ تحقیرآمیــز
 • جدی‌ گرفتــن ‌گزارش‌ هــای ‌داوران ‌دربــارۀ ‌خــلاف‌کاری،‌ تقلــب، ســرقت‌های ‌ادبــی ‌و ‌دیگــر ‌ناراســتی‌های‌ اخلاقــی
 • دادن ‌فرصــت‌ پاســخگویی‌ بــه ‌نویســندگانی ‌کــه ‌داوران، ‌آنهــا ‌را ‌بــه هنجار شــکنی ‌اخلاقــی‌ متهــم ‌کرده‌­انــد
 • توجــه ‌بــه ‌زمــان ‌ارزیابــی‌ و‌ پی‌گیری‌هــای ‌لازم برای‌ داوری به موقــع مقالات؛
 • رعایـت ‌محرمانـه ‌بـودن ‌و ‌رازداری‌ در خصـوص‌ نویسـندگان ‌و ‌داوران و ‌محتــوای ‌نوشــته‌های ‌آنــان
 • نظارت ‌بر‌ داوری‌های‌ سطحی ‌و ‌ضعیف
 • پی‌گیری ‌حقوق ‌مادی ‌و ‌معنوی ‌نویسندگان ‌و ‌داوران
 • جلوگیـری ‌از ‌بـروز ‌تضـاد ‌منافـع ‌در ‌رونـد ‌داوری، ‌توجـه ‌بـه ‌هرگونـه ارتبــاط ‌شــخصی، ‌تجــاری، ‌دانشــگاهی ‌و خصوصــا ‌مالــی ‌کــه ‌ممکــن اســت ‌بــر ‌نشــر مقــالات ارائه شــده‌ تأثیــر ‌گــذار باشند.
 • انتشــار ‌شــفاف ‌گــزارش‌ عملکــرد ‌علمــی ‌نشــریه، ‌اعــم‌ از‌ فرآینــد‌ داوری ‌و ‌نحــوه‌ انتخــاب ‌داوران
 • مشــارکت‌ جــدی ‌و ‌مســئولانه ‌اعضــای ‌هیئــت‌ تحریریــه ‌در ‌جلســات تصمیم ‌گیــری

‌‌اخلاق ­نامه ‌داوران ‌نشریه:

 • ارزیابی ‌انتقادی، ‌سازنده ‌و ‌صادقانه ‌از ‌مقاله
 • تجزیـه ‌و ‌تحلیـل‌ نقـاط‌ قـوت‌ و ‌ضعـف ‌مقالـه ‌و ‌ارائـه ‌پیشـنهادهایی برای‌ اصـلاح ‌مقالـه
 • اسـتفاده ‌از ‌شـیوه ‌و ‌لحنـی‌ کـه ‌شـور ‌و ‌شـوق ‌نویسـندگان ‌را ‌بـرای اجـرای ‌پیشـنهادها ‌افزایـش‌ دهـد
 • در اختیـار‌ دیگـران ‌قرار نـدادن دست­نوشـته ‌و ‌بحـث ‌نکـردن ‌دربـاره جزئیـات ‌مقالـه ‌بـا ‌دیگـران ‌در ‌فرآینـد ‌داوری
 • عدم ‌مشارکت ‌در ‌سرقت ‌ادبی
 • اسـتفاده ‌نکـردن ‌از ‌داده‌هـا ‌یـا ‌مفاهیـم ‌جدیـد دست­نوشـته،‌ قبـل از ‌انتشـار ‌آن، ‌بـرای‌ پیشـرفت ‌پژوهـش ‌شـخص‌ داور
 • اجتنـاب ‌از ‌هر گونـه ‌تضـاد ‌منافـع 
 • نپذیرفتــن ‌دست‌نوشــته‌هایی ‌کــه ‌بــا‌ حــوزه ‌تخصصــی ‌داور ‌فاصلــه دارد
 • برخـورد ‌جـدی ‌بـا ‌آثـار ‌متهـم‌ بـه ‌مـواردی ‌ماننـد ‌تقلـب، ‌سـرقت ادبــی ‌و ‌نادیده ‌گرفتــن‌ ملاحظــات ‌اخلاقــی
 • بررســی‌ دست ‌نوشــته ‌بــه ‌ســبکی ‌ســازنده ‌و ‌آموزشــی ‌در مــورد نقــاط ‌قــوت ‌و ‌ضعــف ‌آن ‌و ‌عــدم ‌ارزیابــی‌ ‌طعنه‌آمیــز ‌یــا ‌مخــرب ‌از دست­ ‌نوشــته‌ نویســندگان
 • به ‌کارگیری ‌روش‌های‌ علمی‌ به ‌هنگام ‌ارزیابی‌ نوشته‌ها
 • مطالعه ‌و‌ بررسی ‌کافی‌ متون ‌منتشرشده ‌در ‌آن ‌حوزه‌ تخصصی
 • بررسی ‌دقیق‌ ارجاعات ‌و ‌تصاویر ‌و ‌دیگر ‌ضمایم
 • کمـک ‌بـه ‌نویسـنده ‌بـرای ‌انتقـال ‌صریـح‌ و ‌واضـح ‌پیـام ‌خـود‌ بـه خواننـدگان
 • حفــظ ‌محرمانــه ‌بــودن‌ و ‌رعایــت ‌رازداری‌ در خصــوص‌ اطلاعــات‌ شــخصی ‌و ‌محتوایــی
 • رعایـت ‌انصـاف‌ و ‌پرهیـز ‌از ‌هرگونـه ‌تبعیـض ‌(نـژاد، ‌مذهـب، ‌ملیت،‌ مرتبه ‌دانشـگاهی، ‌سـن‌ و ‌جنسـیت)
 • ارائــه ‌بیانــی ‌واضــح‌ بــه ‌ســردبیر ‌بــرای‌ تأییــد، ‌رد ‌‌یــا ‌اصــلاح‌ دست‌نوشــته‌ها
 • اتمام ‌داوری ‌مقاله ‌در ‌زمان ‌مقرر و کمک به نویسنده برای بهبود  کیفیت مقاله

اخلاق ­نامه ‌نویسندگان‌ نشریه:

 • احــراز ‌شــرایط ‌علمــی‌ لازم ‌و‌ کافــی ‌بــرای ‌انجــام ‌پژوهــش‌ و تهیــه ‌مقالــه
 • انتخـاب‌ موضوعـات‌ مفیـد ‌و ‌قابـل ‌اسـتفاده ‌و ‌پرداختـن ‌بـه ‌مسـائل ضـروری ‌جامعـه
 • حقیقت‌جویـی ‌و ‌شـجاعت ‌(کشـف‌حقیقـت‌ و‌ ارائـه ‌واقعیـات‌ بـدون‌ تـرس ‌و ‌نگرانـی)
 • مشارکت ‌جدی‌ در‌ تحقیق‌ و‌ انجام ‌کار‌ گروهی ‌مفید
 • معرفــی ‌هرگونــه ‌کمــک‌ مالــی ‌و ‌معنــوی‌ شــخصی‌ یــا ‌ســازمانی ‌در فراینــد ‌پژوهــش‌ و ‌اطلاع ‌رســانی ‌دقیــق ‌دربــاره ‌آنهــا؛
 • اعـلام ‌منبـع ‌اسـتخراج ‌مقالـه ‌اعـم‌ از ‌پایان­­ نامـه ‌یـا‌ هرگونـه‌ پـروژه تحقیقاتی
 • توجـه ‌بـه‌ حقـوق‌ مـادی‌ و ‌معنـوی ‌ذینفعـان ‌مقالـه‌ اعم‌ از ‌همـکاران، مشــاوران ‌علمــی، ‌حامیــان ‌مــادی،‌ آزمودنی‌هــای ‌انســانی ‌و ‌درج ‌آن‌ در ‌مقالــه ‌ به طــور ‌شــفاف
 • تأمــل ‌و ‌تعمــق‌ در ‌نــگارش ‌دست‌نوشــته ‌و ‌ارائــه‌ یافته ­­هــا ‌و ‌پرهیــز از ‌شـتابزدگی
 • استفاده ‌از ‌برهان ‌و ‌استدلال ‌کافی ‌برای ‌نتیجه‌گیری
 • پرهیز ‌از ‌ارسال ‌همزمان ‌مقاله ‌برای ‌چندین‌ نشریه حتی با زبان­های مختلف
 • پرهیز ‌از ‌نشر ‌مقاله ‌در ‌چندین ‌نشریه
 • نقدپذیری ‌و ‌تحمل ‌نظرهای ‌مخالف
 • رعایــت ‌انصــاف ‌و ‌عدالــت ‌در ‌تمامــی ‌مراحــل‌ اجــرای‌ پژوهــش‌ و‌ نــگارش‌ مقالــه
 • بهره‌گیری‌ از ‌پژوهش‌های‌ مشابه‌ پیشین
 • رعایت ‌اصل ‌امانت‌داری ‌در ‌نگارش ‌مقاله
 • رعایت ‌اصول ‌اخلاقی ‌در ‌ارتباط ‌با ‌آزمودنی‌های ‌انسانی
 • صداقت‌ و‌ راستگویی ‌و ‌پرهیز ‌از ‌دستکاری ‌داده‌ها ‌و ‌نتایج
 • رعایت ‌اصول ‌رازداری و ‌شفافیت ‌در ‌نگارش ‌یافته­‌ها ‌و ‌نتایج
 • پرهیــز ‌از ‌دامــن ‌زدن ‌بــه ‌تعصبــات ‌(قومــی،‌ دینــی، ‌جنســی و ...‌) ‌در نــگارش ‌مقالــه؛
 • پرهیــز ‌از ‌عجــب‌ و‌ غــرور ‌و ‌کوچک‌انــگاری ‌کارهــای‌ انجام شــده مشــابه
 • رعایت‌ شیوه ‌نگارش‌ استاندارد ‌برای ‌گزارش‌ یافته­‌ها‌ و‌ نتایج