سردبیر


دکتر جلال رحیمیان استاد زبان‌های خارجی دانشگاه شیراز

زبان‌شناسی مقایسه‌ای

 • jrahimianrose.shirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباسعلی آهنگر استاد زبان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • ahangarenglish.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرخ حاجیانی دانشیار دانشگاه شیراز

فرهنگ و زبان های باستانی

 • hajianifyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا خرمایی دانشیار دانشگاه شیراز

زبان‌شناسی

 • khoalireza23gmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمود جعفری دهقی دانشگاه تهران

فرهنگ و زبانهای باستانی

 • mdehaghiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد راسخ مهند استاد دانشگاه بوعی همدان

زبان‌شناسی

 • mrasekhmahandyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر والی رضایی دانشیار دانشگاه اصفهان

زبان‌شناسی

 • vali.rezaifgn.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بتول علی‌نژاد دانشیار دانشگاه اصفهان

زبان‌شناسی

 • batool_alinejadyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد نغزگوی کهن دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

زبان‌شناسی

 • mnkohanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر لطف‌الله یارمحمدی استاد دانشگاه شیراز

زبان‌شناسی

 • drly.armogmail.com

اعضای هیات تحریریه


مصطفی عاصی استاد/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان‌شناسی رایانشی و فرهنگ‌نگاری

 • smostafa.assigmail.com

مدیر داخلی


دکتر منوچهر کوهستانی استادیار دانشگاه شیراز

زبان‌شناسی

مدیر اجرایی


مریم خاک رنگین دانشگاه شیراز

 • jillshirazu.ac.ir