اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدهادی صادقی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

sadeghishirazu.ac.ir
0000-0002-1689-8922

سردبیر

جلال رحیمیان

زبان‌شناسی مقایسه‌ای استاد زبان‌های خارجی دانشگاه شیراز

jrahimianrose.shirazu.ac.ir

مدیر اجرایی

مریم خاک رنگین

دانشگاه شیراز

jillshirazu.ac.ir

ویراستار

سمیه شوکتی مقرب

زبان شناسی همگانی Ph. D Linguistics of Shiraz University

somaye.shokatigmail.com
0000000290077317

اعضای هیات تحریریه

عباسعلی آهنگر

زبان‌شناسی استاد زبان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

ahangarenglish.usb.ac.ir

فرخ حاجیانی

فرهنگ و زبان های باستانی استاد دانشگاه شیراز

hajianifyahoo.com

علیرضا خرمایی

زبان‌شناسی دانشیار دانشگاه شیراز

khoalireza23gmail.com

محمود جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه تهران

mdehaghiut.ac.ir

مهین ناز میردهقان

زبان شناسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

mahinnaz.mirdehghangmail.com

محمد راسخ مهند

زبان‌شناسی استاد دانشگاه بوعلی سینا

mrasekhmahandyahoo.com

والی رضایی

زبان‌شناسی دانشیار دانشگاه اصفهان

vali.rezaifgn.ui.ac.ir

بتول علی‌نژاد

زبان‌شناسی دانشیار دانشگاه اصفهان

batool_alinejadyahoo.com

مهرداد نغزگوی کهن

زبان‌شناسی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

mnkohanyahoo.com

مصطفی عاصی

زبان‌شناسی رایانشی و فرهنگ‌نگاری استاد/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

smostafa.assigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

لودویگ پُل

دانشگاه هامبورگ

ludwig.pauluni-hamburg.de

رکسانا هاگ هیگوچی

دانشگاه اوتو فردریک آلمان

roxane.haag-higuchiuni-bamberg.de