فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش یا رد مقاله شامل مراحل زیر است:

1- دریافت مقاله از طریق سایت مجله؛

2- بررسی مقاله در جلسه هیئت تحریریه،که نتیجه آن به شکل زیر است :

- رد مقاله در جلسه هیئت تحریریه به دلیل در اولویت نبودن، عدم انطباق با محتوای و حوزه کار مجله، کیفیت پایین و ... که به همراه دلایل مربوط، به اطلاع نویسنده می‌رسد؛

 - قرار گرفتن در فرآیند بررسی

3- ارسال به داوری (حداقل دو داور)

دریافت نتایج داوری که به سه صورت می‌باشد:

- منفی

- مثبت

- اصلاحات

4- ارجاع نتایج داوری به جلسه  هیئت تحریریه برای بررسی داوری‌ها و تصمیم‌گیری، که سه نتیجه را دربر خواهد داشت:

- رد مقاله به دلیل رد داوری‌ها (دو داوری منفی)

- ارسال به داور سوم (یک داوری منفی و یک اصلاحات)

- ارسال به نویسنده برای اعمال اصلاحات (دو اصلاح داوری)

5- دریافت اصلاحات از نویسندگان

6- ارسال اصلاحات اعمال شدة نویسنده به داور محترم تطبیقی (معمولاً یکی از دو داور قبلی مقاله) که سه نتیجه را در پی خواهد داشت:

- رد اصلاحات

- پذیرش

- اصلاحات مجدد

و به سه شکل زیر عمل خواهد شد:

- اصلاحات مجددا به نویسندگان برای اعمال عودت داده می‌شود؛

- در صورت اعمال کلیه اصلاحات پذیرش صادر می‌شود؛

مقاله به دلیل عدم اعمال اصلاحات مطابق نظر داور تطبیقی رد خواهد شد