عضویت در انجمن

این مجله عضو "انجمن زبان شناسی ایران" است.

https://lsi.ir/