دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، شهریور 1401 
جنس دستوری در زبان خُلُصی

صفحه 85-104

10.22099/jill.2022.42961.1302

طیبه قاسمی؛ آمنه زارع؛ محمدحسین شرف زاده


گویش ‏سنجی متغیرهای زبان‌شناختی زبان‌گونه‌های کرمان- شمالی

صفحه 227-259

10.22099/jill.2022.43271.1306

عالیه نخعی پور تذرج؛ سیف ا... ملایی پاشایی؛ حامد مولایی کوهبنانی؛ محمد علی جعفری


شماره‌های پیشین نشریه

ویژه همایش ملی زبا‌ن‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران دانشگاه بیرجند