دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-336 
واژه‌بست در زبان‌های تاتی و تالشی: مطالعه‌ای رده‌شناختی

صفحه 1-28

10.22099/jill.2021.39822.1241

ایوب اسماعیل نژاد نودهی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ نرجس بانو صبوری؛ زهرا ابوالحسنی چیمه


بررسی دستگاه واجی گویش لکی کوهدشت

صفحه 295-314

10.22099/jill.2021.39390.1229

رامیه گراوند؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ وحید غلامی؛ امید ورزنده