بررسی حرکت فراگیر پرسش‌واژه‌ در کردی سنندجی: بر اساس رویکرد ادغام موازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبانشناسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان؛ و گروه زبانشناسی و ادبیات کردی، پژوهشکده کردستان‌شناسی

3 استاد ریاضی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

4 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی حرکت فراگیر پرسش‌واژه‌ در ساخت هم‌پایگی در کردی سنندجی، با استفاده از رویکرد سیتکو (2005) بر مبنای ادغام موازی در ساختار اشراف چندگانه می‌پردازد. در بررسی داده‌های گونة کردی سنندجی، شواهد حاکی از آن است که پرسش‌واژه‌‌های موضوعی که حاوی اطلاعات ضروری هستند و در جایگاه‌های موضوع به عنوان متمم فعل قرار گرفته‌اند، رفتار ابقایی دارند و بدون حرکت به گسترة دامنة خود، در جای اصلی باقی می‌مانند؛ در این حالت حرکت فراگیر نمی‌تواند پرسش‌واژة‌ منفرد در جایگاه مفعولی را تحت تأثیر قرار دهد. در کردی سنندجی، پرسش‌واژه‌‌ها در شرایطی که بین دو بند هم‌پایه به اشتراک گذاشته شده باشند، می‌توانند به حاشیة چپ ساخت هم‌پایه، پیشایند‌سازی شوند. از طرفی، داده‌هایی که بندهای شامل آن، خوانش تک‌جفتی دارند نیز نمی‌توانند فرض مطلق پرسش‌واژه‌ در جای اصلی در کردی سنندجی را خدشه‌دار سازند؛ زیرا در این حالت حرکت پرسش‌واژه‌ اختیاری است و از این نظر نیز نمی‌توان ادعا کرد که پرسش‌واژه‌‌ها در کردی سنندجی رفتار آمیخته‌ای را از خود نشان می‌دهند. همچنین در داده‌‌هایی حرکت فراگیر پرسش‌واژه‌ از تأثیر تطبیقی تأثر می‌پذیرد و خلأ موجود در ساخت هم‌پایه با آن منطبق است. داده‌ها نشان می‌دهند که حرکت پرسش‌واژه‌ افزوده‌ای در کردی سنندجی به حاشیة چپ، محصول مبتدا‌شدگی و کانونی‌سازی است. همچنین، عبارت پیشایند‌سازی‌شده، در جایگاه مشخص‌گر در داخل فرافکن گروه کانون فرود می‌آید و حرکت پرسش‌واژه‌ افزوده‌ای در ساخت هم‌پایگی، در این گونة زبانی، اختیاری است و در صورت منطقی انجام می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing Across-the-Board Wh-movement in Sanandaji Kurdish: A Parallel Merge Approach

نویسندگان [English]

  • Shahla Seifouri 1
  • Yadgar Karimi 2
  • Shahram Saiedi 3
  • Mohsen Masoumi 4
1 PhD student in General Linguistics, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
2 Associate Professor Department of English and Linguistics, Faculty of Language and Literature University of Kurdistan
3 Professor, Department of Mathematics, Kurdistan University, Sanandaj, Iran.
4 Assistant Professor of English Language and Literature, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

The present study investigates across the board wh-movement in Sanandaji Kurdish language, based on parallel merge approach of Citko (2005) in multidominant structure. The evidence in the data indicates that, wh-arguments in the object position of the transitive verb (inside vp), which contain essential information, do not move to the scope position of wh-phrase and behave in-situ and remain in their base generated position, in this case we can say that, ATB-movement cannot affect wh-questions in the object position. Also, the data showed that, wh-arguments can be preposed to the left periphery of the structure, if they are shared between two conjuncts. On the other hand, data containing conjuncts with a single pair reading does not impair the absolute assumption of wh-in-situ in Sanandaji Kurdish and in this sense, it cannot be claimed that the wh-questions exhibit mixed behavior. Likewise, in Sanandaji Kurdish, the ATB-movement of the wh – adjuncts to the left periphery is the result of topicalization and focusing, which often occupies the specifier position within a Focus phrase. In addition, the data showed that the movement of the wh-adjuncts, in the coordinate configuration in Sanandaji Kurdish is optional and is conducted in the logical form (LF) and receives information focus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parallel merge
  • ATB wh – movement
  • Sanandaji Kurdish
  • Coordination
ساداتی نوش‌آبادی، سیدمهدی، مهدی سبزواری، نرجس‌بانو صبوری و مزدک انوشه (1399). ادغام متقارن در نحو زبان فارسی بر اساس شواهدی از جمله‌های هم‌پایه‌ پرسش واژه‌ای دارای حرکت موازی. زبان‌پژوهی، 12)36)، صص. 7-36.
کریمی، یادگار و هنگامه واعظی (1397). ادغام موازی، اشراف چندگانه و ساختار هم‌پایگی پرسش‌واژه‌‌ای. پژوهش‌های زبانی، 9 (1)، صص. 39-58.
مشکوه‌الدینی، مهدی (1384). سیر زبان‌شناسی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
Abe, J, & C. Nakao (2009). On ATB-movement and parasitic gaps in Japanese. In visions of the minimalist program. pp. 1-19. Proceedings of the 11th Seoul International Conference on Generative Grammar.
Chomsky, N. (1982). Some concepts and consequences of the theory of government and binding. Cambridge: MIT press.
Chomsky, N. (1995). Bare phrase structure. Gert Webelhuth, ed. Government and binding theory and the minimalist program. pp. 383-439. Oxford: Blackwell
Chomsky, N. (2001). Beyond explanatory adequacy No.20. MIT working papers in linguistics.
Chomsky, N. (2008). On phases. Current studies in linguistics series, (45). pp. 133-66.
Chomsky, N. (2013). Problems of projection. Lingua, (130). pp. 33-49.
Chomsky, N. (2020). The UCLA lectures. https://ling.auf.net/lingbuzz/005485
Citko, B. (2000). Parallel merge and the syntax of free relatives. Doctoral dissertation. State University of New York at Stony Brook).
Citko, B. (2003). ATB wh-movement and the nature of Merge. In PROCEEDINGS-NELS, (33), pp. 87-102.
Citko, B. (2005). On the nature of merge: External merge, internal merge, and parallel merge. Linguistic Inquiry, 36(4), pp. 475-496.
Citko, B. (2011). Symmetry in syntax: Merge, move and labels. Vol. 129. New York: Cambridge University Press.
De Vries, M. (2017). Across‐the‐board phenomena. The Wiley Blackwell Companion to Syntax, 2nd. Ed. pp. 1-31.
Johnson, K. (2009). Gapping is not (VP-) ellipsis. Linguistic inquiry, 40 (2), pp. 289-328.
Kayne, R. S. (1994). The antisymmetry of syntax .Vol. 25. Cambridge, Massachusetts: MIT press.
Moltmann, F. (1992). On the interpretation of three-dimensional syntactic trees. In Semantics and Linguistic Theory, (2), pp. 261-282.
Pan, V. J. (2011). ATB-topicalization in Mandarin Chinese: An intersective operator analysis. Linguistic Analysis37(1-2), pp. 231-272.
Simpson, A. & T. Bhattacharya (2003). Obligatory overt wh-movement in a wh-in-situ language. Linguistic Inquiry34(1), pp. 127-142.
Yasui, M. (2011). Multidominant rooted graphs without projection labels. https://dokkyo.academia.edu/MiyokoYasui. J/K Linguistics Conference 21 (Oct. 20, 2011)