استعاره‌های مفهومی سوره جمعه؛ رویکردی شناختی-تحلیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و زبانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی. زنجان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه زبانشناسی، زنجان، ایران

3 گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22099/jill.2024.49227.1376

چکیده

در زبان‌شناسی شناختی مفهوم سازی نقش مهمی در شناخت معنی دارد. از دیدگاه لیکاف و جانسون استعاره-های مفهومی، صرفا اموری زبانی نیستند بلکه سازوکارهایی اندیشگانی هستند که بازنمود آن‌ها نه تنها در زبان بلکه در رفتارهای اجتماعی و فرهنگ نیز قابل مطالعه هستند. هدف این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است، پاسخ دادن به این سوال فرضیه است: نظریه استعاره مفهومی تا چه حد در متون مذهبی کارآمد است؟ در این مقاله سعی شده است تا با کمک نظریه استعاره مفهومی سوره منتخب جمعه که یکی ازپنج سور مسبحات قرآن کریم می‌باشد به این دلیل که این سوره بر دو محور اصلی و اساسی نخست توحید و صفات الهی و هدف از بعثت پیامبر اسلام و مساله معاد و دوم بر اهمیت مساله نماز جمعه تاکید می‌کند، به عنوان مولفه‌های شناختی در فرایند مفهوم‌سازی آیات قرآن مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که از منظر معناشناسی شناختی، کاربست نظریه استعاره مفهومی با استفاده از الگوی دو حوزه‌ای مقصد و مبدا لیکاف و جانسون می‌تواند در تبیین ساختار مفهومی مولفه های قرآنی کارآمد باشد و معانی نهفته در ساختار آیات قرآن کریم را آشکار نماید و بدین طریق نحوه نگرش و جهان بینی مخاطب را تحت تاثیر قرار داده، بینش کلی در مقیاس بشری جهت تسهیل در فهم آیات را فراهم آورد. نتایج این پژوهش می‌تواند در تحلیل ادبی و قرآن پژوهی و حوزه زبان شناسی شناختی سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conceptual Metaphors in Sura Al-Juma: A cognitive-analytic Approach

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Mehrafza 1
 • Mohammad Reza Oroji 2
 • Behzad Rahbar 3
1 Department of Language and Linguistics, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Department of linguistics, Zanjan Branch, Islamic Azad university, Zanjan, Iran
3 Department of Linguistics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In cognitive linguistics, conceptualization plays an important role in discovering the meaning. From the point of view of Lakoff and Johnson, conceptual metaphors are not only linguistic matters, but also thought mechanisms whose representation can be studied not only in language but also in social behavior and culture. The purpose of this research, which was carried out by analytical-descriptive method, was to answer this question: To what extent is the theory of conceptual metaphor effective in religious texts? In this article, with the help of metaphor theory, we have tried to understand the concept of Surah al- Juma, which is one of the five surahs of the Holy Qur'an, called Mosabbahat, because this surah is based on two main and fundamental axes, first, monotheism and divine attributes, and the purpose of the mission of the Prophet of Islam, Ma'ad and also emphasize the importance of the issue of Friday prayer, The results show that from the perspective of cognitive semantics, the application of conceptual metaphor theory using the two-domain model of destination and origin of Lakoff and Johnson can be effective in explaining the conceptual structure of Quranic components and the meanings hidden in the structure of Quranic verses. to reveal and in this way influence the attitude and worldview of the audience and provide a general insight into a human scale to facilitate the understanding of the verses. The results of this research can be useful in literary analysis and Quranic research and in the field of cognitive linguistics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cognitive linguistics
 • Surah Juma
 • cognitive semantics
 • conceptualization
 • conceptual metaphor theory

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403
 • تاریخ دریافت: 26 دی 1402
 • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1403
 • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1403