ارﺗﻘﺎء ﮔﺮه راست: حذف یا اشراف چندگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران

2 گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبانشناسی، دانشگاه کردستان و گروه زبانشناسی و ادبیات کردی، پژوهشکده کردستان‌شناسی

3 دانشگاه کردستان

چکیده

این پژوهش به بررسی و تبیین شیوة اشتقاق ساخت ارﺗﻘﺎء گره راست ‌بر پایة ساخت‌های هم‌پایه در کردی سنندجی در چارچوب مفروضات نظری برنامة کمینه‌گرا می‌پردازد. داده‌های مورد بررسی در این پژوهش برگرفته از مکالمات روزمرة گویشوران شهر سنندج است. مشاهده و بررسی ساخت‌هایی که در آن‌ها ارتقاء گره راست وجود دارد، حاکی از آن است که ارتقاء گره راست در گونة کردی سنندجی ماحصل فرآیندی واحد نیست؛ بلکه ساخت مذکور در واقع برآیند دو فرایند اشراف چندگانه و حذف است؛ به این معنی که سازوکارهای اشراف چندگانه و حذف دو گونه ساختار نحوی متفاوت را سبب می‌شوند اما برونداد آوایی آن‌ها یک بازنمایی روساختی مشابه است. علاوه بر این، شواهد تجربی نشان می‌دهند که ارتقاء گره راست در کردی سنندجی از محدودیت لبه راست تبعیت می‌کند، سازه‌ها و ناسازه‌ها می‌توانند هستة اصلی ارتقاء گره راست قرار بگیرند و قرینة آن‌ها در بند نخست فاقد تجلی آوایی باشد. همچنین ارتقاء گره راست در گونة زبانی مدنظر از محدودیت جزیرة گروه اسمیِ مرکب تبعیت نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Right Node Raising: Ellipsis or Multidomination

نویسندگان [English]

  • Shahla Seifouri 1
  • Yadgar Karimi 2
  • Shahram saeidi 3
  • Mohsen Masoumi 1
1 Department of English Language and Linguistics,Faculty of Humanities, Islamic Azad University,Sanandaj Branch, Iran
2 Department of English & Linguistics
3 University of Kurdistan
چکیده [English]

The present study investigates and explains the derivation of Right node raising based on Coordinate constructions in Sanandajy Kurdish in the framework of Minimalist Program and its theoretical underpinnings. The data in this study were taken from the daily conversations of native speakers in Sanandaj. Observation of constructs containing Right node raising indicated that Right node raising in Sanandajy variety was not the product of a single process; rather, this construction is in fact the result of two processes, Multidomination and Ellipsis. It means that multidominance structure and elimination cause two different types of syntactic structures but their phonetic output is a similar superstructure representation. In addition, empirical evidence suggested that Right node raising in Sanandajy Kurdish followed Right Edge Restriction and constituents and non-constituents could be the target of Right node raising and their counterparts in the first paragraph lacked phonetic manifestation. Correspondingly, the right node raising in the Linguistic species of interest did not follow the constraint of the complex NP-islands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ellipsis
  • Multidomination
  • Right Node Raising
  • Coordinate Constructions
  • Sanandaji- Kurdish
شعبانی، منصور (1391). ارتقاء گره راست: ساختاری ناهمگن در زبان فارسی. جستارهای زبانی، 6 (2)، صص. 171-151.
Bachrach, A. & R. Katzir (2009). Right-node raising and delayed spellout. Interphases: Phase-theoretic investigations of linguistic interfaces, pp. 283-316.
Barros, M. & L. Vicente (2011). Right node raising requires both ellipsis and  multidomination. University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics17(1), pp. 1-11.
Bošković, Ž. (2004). Two notes on right node raising. Cranberry linguistics2, pp. 13-24.
Chomsky, N. (2000). Minimalist inquiries: The framework (MITOPL 15). Step by step: Essays on minimalist syntax in honor of Howard Lasnik, pp. 89-155.
Citko, B. (2005). On the nature of merge: External merge, internal merge, and parallel merge. Linguistic Inquiry36(4), pp. 475-496.
Citko, B. (2008). More evidence for multidominance. The conference on ways of structure building. University of the Basque Country, Vitoria-Gasteiz.
Citko, B. (2011). Symmetry in syntax merge, move, and labels. Cambridge: Cambridge University Press.
Citko, B. (2017). Right node raising. The Wiley Blackwell Companion to Syntax, M. Everaert, H. van Riemsdijk. pp.1-33, Newjersey: John Wiley & Sons.  2nd Ed.
Citko, B. (2018). On the relationship between forward and backward gapping. Syntax21 (1), pp. 1-36.
De Vries, M. (2008). Specifying coordination an investigation into the syntax of dislocation, extraposition and parenthesis. New York: Nova.
De Vries, M. (2009). On multidominance and linearization. Biolinguistics, 3(4), pp. 344-403.
De Vries, M. (2017). Across‐the‐board phenomena. The Wiley Blackwell Companion to Syntax, M. Everaert, H. van Riemsdijk. pp. 1-31, Hoboken. John Wiley & Sons.
Goodall, G. (1987). Parallel structures in syntax: Coordination, causatives and restructuring. New York: Cambridge University Press.
Moltmann, F. (1992). On the interpretation of three-dimensional syntactic trees. Semantics and Linguistic Theory (2), pp. 261-282.
Muadz, H. (1991). Coordinate structures: a planar representation, PhD thesis, University of Arizona.
Nakao, C. (2010). Japanese left node raising as ATB-scrambling. University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics16(1), pp. 155-165.
Postal, P (1974). On raising. Massachusetts: MIT Press.
Ross, J. R. (1967). Constraints on variables in syntax, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
Sabbagh, J. (2007). Ordering and linearizing rightward movement. Natural Language & Linguistic Theory25(2), pp. 349-401.
Sabbagh, J. (2014). Right node raising. Language and Linguistics Compass8(1), pp. 24-35.
Wilder, C. (1994). Coordination, ATB and ellipsis. Groninger Arbeiten zur Germanistischen Linguistik37, pp. 291-331.
Wilder, C. (1999). Right node raising and the LCA. In Proceedings of WCCFL (18), pp. 586-598.
Williams, E. (1978). Across-the-board rule application. Linguistic Inquiry9(1), pp. 31-43.
Yuksek, G, M. (2013). Linearizing multidominance structures. Challenges to linearization, Th. Biberauer, I. Roberts. pp. 269-294, Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH.
Yuksek, G. M. (2007). About sharing, Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology.