بررسی فرایند تبدیل در کردی کلهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان وادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه،ایران

چکیده

تبدیل فرایندی است که مقولۀ واژگانی[1] واژه را بدون هیچ تغییری در صورت آن تغییر می‌دهد. در پژوهش حاضر فرایند تبدیل در کردی کلهری مطالعه می‌شود. اهدافی که در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود؛ تعیین مقوله‌های واژگانی شرکت‌کننده در فرایند تبدیل و تعیین جهت[2] آن‌ها است؛ همچنین نشان خواهیم داد کدام‌یک از رویکردهای مجاز طرح‌واره‌های رویداد[3] دیرون[4] (1999) و بازفهرست[5] لیبر[6] (2005، 2004، 1992) قادر است داده‌های کردی کلهری را تببین کند. داده‌ها از دو فرهنگ کردی «خوه‌رهه‌لات» ‌کریم‌پور (1380) و «باشور» جلیلیان (1385) استخراج شده است؛ برای تعیین مقوله‌های واژگانی شرکت‌کننده در فرایند تبدیل، ابتدا فرایندهای مشابه این فرایند شناسایی و کنار گذاشته شدند؛ بعد از تعیین مقوله‌های واژگانی، جهت آن‌ها بر‌اساس معیار معنایی تعیین گردید؛ سپس داده‌ها در چارچوب دو رویکرد مجاز و بازفهرست تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان‌دهندۀ وجود فرایند تبدیل در سه مقولۀ اسم، صفت و فعل است؛ جهت آن هم به‌صورت تبدیل اسم به فعل، تبدیل صفت به فعل و تبدیل فعل به اسم است. علاوه‌براین، از دو رویکرد مذکور، رویکرد مجاز قادر است که داده‌های این گویش را تبیین کند.[1] lexical category


[2] directionality


[3] event schema metonymy


[4] Dirven


[5] relisting


[6] Lieber

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Conversion in Kalhori Kurdish

نویسندگان [English]

  • Elham Karami
  • shojaa Tafakkori Rezai
  • Amer gheitury
English Language and Literature Department - Faculty of Literature and Humanities Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

Conversion is the process by which the lexical category of items changes without any change in form. The present study is an attempt to investigate the conversion process in Kalhori Kurdish. This study aims to determine the lexical categories which participate in conversion processes and to show the directionality of them. Furthermore, this study intends to critically evaluate the ability to explanation Kalhori Kurdish database on both Dirven (1999) event schema metonymy and Libere (1992, 2004, 2005) relisting approaches. The data were collected from two Kurdish dictionaries of Karimpur’s xowrhalaat (1380) and Jalilijan’s Baashur (1385). To detect lexical categories, first of all, the identical processes to conversion were discovered and deleted. Then, based on the semantic criterion, the direction of the conversion process is found out. After that, data were analyzed within metonymy and relisting frameworks. The results illustrated that in Kalhori Kurdish, Noun, adjective, and verb are three lexical categories that participate in the conversion process. moreover, the directionality of conversion processes is like the conversion from noun to verb, conversion from adjective to verb, and conversion from verb to noun. The conclusion also indicates that Dirven’s (1999) event schema metonymy can explain the data of Kalhori Kurdish in the conversion process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conversion Process
  • Directionality
  • Event Schema Metonymy
  • Kalhori Kurdish
  • Lexical Categories
جلیلیان، عباس (1385). فرهنگ باشور کردی- کردی- فارسی، تهران: پرسمان.
ذاکر، آرمان (1392). فرایند تبدیل در زبان فارسی: رویکرد نقشی- متنی، رسالۀ دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
رضوی نجف‌آبادی، مرضیه السادات (1390). بررسی فرایندهای واژه‌سازی در گونۀ گفتاری زبان فارسی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه الزهرا (س) تهران.
رفیعی، عادل و معصومه بهمنیار (1393). «نگاهی به فرایند تبدیل در زبان فارسی». پژوهش‌های زبان‌شناسی، دورۀ 6، شمارۀ 1، صص 35-45.
شقاقی، ویدا و آرمان ذاکر (1391). «معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی». پژوهش‌های زبان‌شناسی تطبیقی، دورۀ 2، شمارۀ 4، صص 37-58.
طباطبائی، علاء‌الدین (1385). «تغییر مقوله در زبان فارسی». نامۀ فرهنگستان،  دورۀ 8، شمارۀ 2، صص 32-37.
فتاحی، مهدی (1390). فرایندهای صرفی- واجی در کردی کلهری. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
کریمپور، کریم (1380). خوه‌رهه‌لات: فرهنگ گویش کردی کلهری «کرمانشاهی» کردی- فارسی، کرمانشاه: صبح روشن.
Bauer, L. & Valera, S. eds. (2005a). Approaches to Conversion/ Zero-Derivation. Waxmann Munster, New York, Munchen, Berlin: Waxmann.
Booij, G. (2007). The Grammar of Words. Oxford University Press.
Clark, E. V. & Clark, H. H. (1979). “When Nouns Surface as Verbs”. Language55, 767-811.
Grimshaw, J. (1990). Argument Structure. Cambridge: MIT Press.
Jovanoic, Z. V. (2003). "On Productivity, Creativity and Restriction on Word Conversion in English”. Facta Universitatis. Linguistics and Literature 2003, Vol. 2, No 10, 425-436.
Kamandar, F. I. (2000). Les dialects kurdes mēridionaux: Ētude linguistique et dialectologique. Louvain, Peeters.
Kiefer, F. (2005). Types of Conversion in Hungarian. In L. Bauer & S. Valera, Approaches to Conversion/Zero derivation (pp. 51-65). New York: Waxman Publishing Company.
Kim, G. H. (2010). Synchrony and Diachrony of Conversion in English. The University of Edinburgh
Lee, Y. (2009). Conversion as Zero Affixation: Evidence from Affix Interaction. Korean Journal of English Language and Linguistics, 9(1), 135- 160.
Lieber, R. (1992). Deconstructing Morphology. Chicago: University of Chicago Press.
_______. (2004). Morphology and Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
_______. (2005). Word Formation Processes in English. In: P. Štekauer & R. Lieber (Eds.), Hand bookof word-Formation (pp. 375-427). Dordrecht: Springer.
Martsa, S. (2013). Conversion in English: A cognitive semantic approach. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
McCarus, E. N. (2009). Kurdish. In The Iranian languages, ed. Gernot Windfuhr, 587-633. London and New York: Routledge.
Plag, I. (2003). Word Formation in English. Cambridge: Cambridge University Press
Quirk, R; Greenbaum, S., Geoffrey, L., & Svartvik, J. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London / New York: Longman.
Radden, G.  & Kövecse, Z. (1999). Towards the Theory of Metonymy. In K. Panther and G. and Radden (Eds.), Metonymy in Language and Thought, 17-60 Amsterdam: John Benjamins.
Štekauer, P. (1996). A Theory of Conversion in English. Frankfurt am Main, Berlin, New York, Paris, Wien: Peter Lang.
Valera, S. (2004). Conversion vs. Unmarked Word-class Change. SKASE Journal of Theoretical   Linguistics, 2(1), 20-42.