مطالعة موردی زبان‌پریشی دوزبانة کردی-فارسی (با تأکید بر مقایسة کاربرد کلمات دستوری و واژگانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

زبان‌پریشی دوزبانه، به عنوان یکی از مباحث چالش­برانگیز در روان‌شناسی زبان، در کشور ما چندان مورد توجه واقع نشده است. تحقیقات زبان‌پریشی انجام‌شده در ایران عمدتاً تک‌زبانه و بر زبان فارسی متمرکز بوده‌اند. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی آن است تا نشانگان زبان‌پریشی والگوهای بهبود زبانی را در یک گویشور زبان­پریش دوزبانة کرد-فارس مورد بررسی قرار دهد. هدف این پژوهش تحلیل و مقایسة استفاده از کلمات واژگانی و کلمات دستوری در کلام خودانگیختة این بیمار زبان­‌پریش است که در جریان مکالمه­ای جمع‌آوری شده است که موضوعات و سوالات آن برگرفته از بخش صحبت‌کردن آزمون معیارشدة BAT پارادی (1987) است. یافته‌های این مطالعة موردی، به عنوان نمونه­ای از زبان‌پریشی بروکا، نمایانگر آن است که الگوی بهبود نهایی در بیمار مورد بررسی الگویی غیرموازی است، که در آن زبان دوم (فارسی) در مجموع بهتر از زبان اول (کردی) بهبود یافته است. در هر دو زبان استفاده از کلمات واژگانی بیش‌تر از کلمات دستوری است و در زبان اول کاربرد کلمات دستوری در مقایسه با زبان دوم بیش‌تر می‌باشد. این در حالی است ‌که در خصوص کلمات واژگانی عکس این مطلب صادق است. شیوه‌های متفاوت یادگیری و به‌کارگیری دو زبان و تفاوت‌های ساختاری دو زبان کردی و فارسی به عنوان عوامل مؤثر در تفاوت الگوی بهبود در نظر گرفته شده است که ‌می‌تواند علاوه بر ذهنیت‌بخشیدن به مطالعات آتیزبان‌شناختی و روان‌شناختی زبان، به بازنگری در شیوه‌های آموزش زبان دوم و توجه بیش‌تر به آموزش زبان‌های بومی منجر ‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Study of Bilingual Aphasia (in Comparing the Usage of Content and Function Words): A Kurdish-Persian Case

نویسندگان [English]

  • Mahinnaz Mirdehghan 1
  • zahra farokhnezhad 1
  • Mohsen Akbari 2
1 Shahid Beheshti University
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Bilingual Aphasia, as one of the challenging issues in psycholinguistics, has not been received the attention it deserves in Iran. Following the call for more reflection on bilingual aphasia in different languages, the present study seeks to investigate the manifestations of aphasia in the spontaneous speech of a bilingual Kurdish-Persian individual who was diagnosed with Broca's aphasia and to illuminate the recovery pattern of languages by scrutinizing the comparison between content and function word usage. To assess her linguistic competence, the standardized versions of the Bilingual Aphasia Test (Paradis, 1987) were administered. The results indicate non-parallel recovery of languages post-stroke, with L1 (Kurdish) less recovered than L2 (Persian). As far as the assessment of content words is concerned, they are used more than function words in both languages. In L1 (Kurdish) function words are used more than content words, while the opposite is found in L2 (Persian).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bilingual Aphasia
  • Broca's Aphasia
  • Kurdish-Persian
  • Content Words
  • Function Words
Abutalebi, J., & Green, D. (2007). Bilingual language production: The neurocognition of language representation and control. Journal of Neurolinguistics, 20, pp. 242-275.  
Aglioti, S., & Fabbro, F. (1993). Paradoxical selective recovery in a bilingual aphasic following subcortical lesions. Neuroreport: An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience, 4, pp. 1359-1362.
Akbari, M. (2009). On the Manifestations of Aphasia in a Bilingual Kurdish- Persian Speaker and its Implications for Language Acquisition: A Case Study. M.A. thesis. Tehran.
Alexiadou, A., & Stavrakaki, S. (2006). Clause structure and verb movement in a Greek-English speaking bilingual patient with Broca's aphasia: Evidence from adverb placement. Brain and Language, 96, pp. 207-220.
Avrutin, S. (2000). Language acquisition and language impairment: A comparative psycholinguistic approach. Brain and Language, 71, 7-9.
Bak, TH. & Hodges, JR. (2001) Motor Neuron Disease, Dementia and Aphasia Coincidence, co-occurrence or continuum?.  Journal of Neurology, 248, (4) pp. 260-270.
Berndt, R. & Haendiges, A. (2000) Grammatical Class in Word and Sentence Production: Evidence from an Aphasic PatientJournal of Memory and Language.
Blanken, G., Dittmann, J., & Wallesch, C. (2002). Parallel or serial activation of word forms in speech production? Neurolinguistic evidence from an aphasic patient. Neuroscience Letters, 325, pp. 72-74.
Fabbro, F. (2001a). The bilingual brain: Bilingual aphasia. Brain and language, 79.
Fabbro, F. (2001b). The bilingual brain: cerebral representation of languages. Brain and Language, 79, pp. 211-222..
Fabbro, F., & Paradis, M. (1995). Differential impairments in four multilingual patients with subcortical lesions. In M. Paradis (Ed.), Aspects of bilingual aphasia (pp. 139-176). Oxford: Pergamon Press.
Fromkin, V., Rodman, R., & Hyams, N. (2003). An introduction to language, (7th ed.). Massachusetts: Heinle.
Ghafar Samar R. & Akbari M. (2012).  A language teacher in the haze of bilingual aphasia: A   Kurdish-Persian case. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 32, pp. 252–257.
Gil, M., & Goral, M. (2004). Nonparallel recovery in bilingual aphasia: Effects of language choice, language proficiency, and treatment. International Journal of Bilingualism, 8, pp. 191-219.
Goral M. (2001). Aphasia in Hebrew speakers. Journal of Neurolinguistics. 14(2-4), pp. 297–312.
Graham, N.L., & Rochon, E. (2007).Verb production in sentences by patients with non-fluent progressive aphasia. Brain and Language, 103, pp. 8-249.
Hasani Jalilian, F., Gheitury, A. & Yadegar Azari, R. (2017). Exploring Aphasia in Kalhori: A case study. Iranian Rehabilitation Journal, 15 (3), pp. 287-292.
Ivanova, MV. & Hallowell, B. (2008) Potential Confounding Factors in Studies of Working Memory in Aphasia: Proactive Considerations for Future Research. Clinical Aphasiology Paper.
Kambanaros, M. (2008). The trouble with nouns and verbs in Greek fluent aphasia. Journal of Communication Disorders, 41, pp. 1-19.
Lorenzen, B., & Murray, L. (2008). "Bilingual aphasia: A theoretical and clinical review". American Journal of Speech- Language Pathology, 17, pp. 299-318.
Mansson. A.C. & Ahlsen, E. (2001). Grammatical features of aphasia in Swedish. Journal of Neurolinguistics, 12, pp. 365-380.
Mendez, M. F. (2000). Language-selective anomia in a bilingual patient. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience, 12, pp. 515-516.
Nilipour, R. & Raghibdoust, S. (2001). Manifestations of Aphasia in Persian. Journal of Neurolinguistics, 14.
Nilipour, R. (1988). Bilingual aphasia in Iran: A preliminary report. Journal of Neurolinguistics, 3, pp. 185-232.
Nilipour, R. (2000). Agrammatic language: two cases from Persian. Aphasiology, 14 (12), pp. 1205-1242.
Nilipour, R., & Paradis, M. (1995). Breakdown of functional categories in three Farsi-English bilingual aphasic patients. In R. Nilipour, M. Paradis, H. Ashayeri & Sh. Raghibdoust (Eds.). Syndromes of aphasia in Persian (Published Research papers) (pp. 121-136). Tehran: State Welfare Organization of Iran University of Welfare and Rehabilitation Sciences Press.
Paradis, M. (1987). The assessment of bilingual aphasia. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Paradis, M. (2001a). Bilingual and polyglot aphasia. In R. S. Berndt (ed.). Handbook of neuropsychology, pp. 69-91. Amesterdam: Elsevier Science.
Paradis, M. (2001b). The need for awareness of aphasia symptoms in different languages. Journal of Neurolinguistics.
Paradis, M. (2004). A neurolinguistic theory of bilingualism. Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing Company.
Paradis, M. (2008). Bilingualism and neuropsychiatric disorders. Journal of Neurolinguistics, 21, pp. 199-230.
Paradis, M. (2009). Declarative and procedural determinants of second languages. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Paradis, M., & Maniyi, M. (1989). Bilingual aphasia test (Kurdish version). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Paradis, M., Paribakht, T., & Nilipour, R. (1987). The Bilingual Aphasia Test (Farsi version). Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum Associates Inc.
Raghibdoust, S. (1999). Comprehension and grammaticality judgment in Persian-speaking agrammatics. Unpublished doctoral dissertation, University of Ottawa: Ottawa.
Ruhlen, M. (1991). A guide to the world's languages. Stanford: Stanford University Press.