بررسی صورت‌شناختی تأثیر نابینایی بر جایگاه تولید همخوان‌های انسدادی واک‌دار زبان فارسی در بافت CV

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه الزهرا

چکیده

ادراک و تولید چندوجهی گفتار مبحثی است که از دهه 90 تا به حال توجه پژوهش­های مختلفی را به خود جلب کرده است. هرچند نظرات مختلفی در مورد ترتیب اهمیت نقش سیستم­های مختلف ادراکی بر گفتار ذکر شده است اما در مورد این نکته که اطلاعات گفتاری دیداری یادگیری بخش­های خاصی از گفتار در نوزادان را تسهیل می­کند اتفاق نظر وجود دارد. در این پژوهش تجربی تأثیر محرومیت مادرزادی نابینایی بر تولید انسدادی­های واک­دار زبان فارسی و راهبردهای جبرانی دانش­آموزان نابینا برای تولید این واج­ها مورد توجه قرار گرفته است. تعداد 864 نمونه آوایی که 8 دانش­آموز نابینای مادرزاد و 8 دانش­آموز بینا آن‌ها را به طور طبیعی تولید کرده بودند در حین سه تکرار همخوان­های انسدادی زبان فارسی در توالی CVC ضبط شد. نتایج تحلیل گذر سازه­های دوم و سوم نشان داد آسیب بینایی می­تواند بر اختلاف فرکانس شروع و پایان گذر سازه دوم بعضی از هجاها تأثیرگذار باشد. همچنین نتایج نشان داد بینایی بر فرکانس­های شروع و پایان گذر سازه­های دوم و سوم و اختلاف فرکانس شروع و پایان گذر سازه سوم تأثیرگذار                  نبود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acoustic ananlysis of the impact of blindness on Persian voiced stop consonants in CV syllables

نویسندگان [English]

  • Tahere Mahmoodi Ahmadabadi 1
  • Arsalan Golfam 2
  • Mandana Nourbakhsh 3
  • aliyeh A.Z.Kambuzia 2
1 Tehran University, Tehran, Iran
2 Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
3 Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The multimodal perception and production of speech production have gained a lot of attention as a result of various studies in the 1990s up to now. Although there are discussions about the importance of the role of different perceptual systems in speech production, there is agreement over the facilitating role of vision in speech. This experimental study examines the impact of congenital visual deprivation on the production of Persian voiced stop consonants as well as the patients’ compensation strategies for producing these phonemes. The researcher recorded 864 naturally produced speech samples from eight congenitally blind children and eight sighted ones all ranging from 8 to 15 years (mean age: 13±1.69 years old) during the production of the three repetitions of the Persian stop-vowel consonants in a CV sequences. The results of The F2 and F3 formant transition analyses revealed that blindness may have an effect on the difference of offset and onset of the second formant transition. However, the onset and offset of the second and third formant transition and the difference of the offset and onset of the third formant transition were unaffected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • palce of articulation
  • blindness
  • second and third formant، transitions
  • Persian voiced stop consonant