فرایند تکرار در زبان لاری

نویسندگان

1 استادیار فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

گاه گویشوران یک زبان برای رساندن مفهوم مورد نظر خود دست به واژه‌سازی می‌زنند و بر این اساس از قواعد و الگوهایی تبعیت می‌کنند که باعت ایجاد فرایندهایی موسوم به فرایندهای واژه‌سازی می‌شوند. فرایند تکرار نیز یکی از این فرایندها محسوب می‌شود که در اکثر زبان‌ها به‌کار می‌رود و با تکرار کامل یک واژه و یا تکرار تنها بخشی از یک واژه، کلمه‌ای جدید ساخته می‌شود. این پژوهش به بررسی فرایند تکرار در زبان لاری که یکی از زبان‌های جنوب شرقی ایران است و اصالتی بس کهن دارد، می‌پردازد و واژگانی که بر این اساس ساخته شده‌اند را از منظر الگوی ساخت واژه‌ای و معنا مورد بررسی قرار می‌دهد. واژگان، به صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده و سپس مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در این زبان که خود دارای ساختاری متفاوت می‌باشد هر دو نوع تکرار کامل و تکرار ناقص وجود دارد و هر یک به نوبه خود به شاخه‌های متفاوتی تقسیم می‌شوند، همچنین واژگانی نیز وجود دارند که نمی‌توان آن‌ها را به تنهایی به‌کار برد و در مواردی نیاز به یک همکرد دارند تا بتوانند در بافت یک جمله قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reduplication in Lari

نویسندگان [English]

  • Hossein NAJARI 1
  • shima sedighi 2
1 Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Sometimes, the speakers of a language form new words in order to express their intended concepts and meanings. In doing so, they tap into and follow some principles and patterns which lead to some processes generally known as word formation processes. Reduplication is one of these processes which is used in most languages. In reduplication, new words are generated when all or part of a word is reduplicated. The present study was undertaken to examine this process, i.e. reduplication in Lari, a language from the southeast of Iran with an ancient history and to explore the word formation and meaning of the words created as a result of this process. The lexicons were collected through library research and were analyzed next. The findings of the study indicate that both total and partial reduplication exist in Lari, and each of these two forms of reduplication has its own sub-categories. Furthermore, during the study, some words were found which could not be used on their own and had to attach to a light verb for them to be used in a sentence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • total reduplication
  • partial reduplication
  • language of lari
  • reduplication
  • Word formation processes