فرایندهای تضعیف و قلب در گویش بختیاری «بروافتو تنگ شا»

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

2 دانشیار زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

هدف از نگارش مقاله حاضر، شناسایی و توصیف فرآیندهای تضعیف و قلب مشترک بین فارسی معیار و گویش بختیاری «بروافتو تنگ شا» یکی از زبان‌های ایرانی جنوب غربی است. بدین منظور، ابتدا 150 کلمه از پرسشنامه‌ و واژه‌نامه گویشی انتخاب و سپس از هشت گویشور بومی بی‌سواد و کم‌سواد در سنین 40 تا 80 سال مصاحبه شده است. همچنین از شم زبانی یکی از نگارندگان به‌عنوان گویشور بومی و برخی از منابع مکتوب در این زمینه به‌عنوان پیشینه پژوهش بهره برده است. داده‌ها در چارچوب این نظریه تحلیل‌شده و آوانگاری بر اساس الفبای آوانویسی بین‌المللی «آی‌پی‌ای» انجام‌شده است. روش پژوهش نیز به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی است. در تحلیل هر یک از فرآیندها، جدولی از داده‌ها و قاعده مربوط به آن ارائه گردیده و درنهایت بازنمایی غیرخطی از طریق مشخصه‌های واجی در برخی از موارد صورت می‌پذیرد. نتایج به‌دست ‌آمده حاکی از آن است که فرآیند تضعیف در این گویش در چارچوب واج‌شناسی زایشی قابل تبیین است همچنین بررسی داده‌های نشان می‌دهد که انواع فرآیند تضعیف مانند فرآیندهای همگونی و حذف و ویژگی‌های فرونوا و برنوا در این فرآیندها قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lenition and metathesis processes in the Brafto Tang Sha dialect of Bakhtiari

نویسندگان [English]

  • shahin AmirJani 1
  • Aliye A.Z.Kambuzia 2
  • Mohammad Javad Hejazi 3
1 Islamic Azad University of Ghom, Ghom, Iran
2 Trabiat Modares University Tehran, Tehran, Iran
3 Islamic Azad University of Ghom, Ghom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to identify and describe the lenition and metathesis processes in the standard variety of the Persian language and the Brafto Tang Sha dialect of Bakhtiari as a southwestern Iranian language. For this purpose, 150 words were first selected from the dialect questionnaire and glossary. Then, eight illiterate and semi-literate native speakers aged 40 to 80 were interviewed. Additionally, the linguistic intuition of one of the writers as a native speaker as well as some written sources were used as the research background. The data were analyzed in the framework of generative phonology, and the phonetic notation was based on the IPA (International Phonetic Alphabet). The research method was descriptive-analytic. In the analysis of each of the processes, a table of data and its related rules was presented; and eventually in some cases, nonlinear representations were made by means of phonemic features. The study results indicate that the process of lenition in this dialect can be explained in the framework of generative phonology. Furthermore, the study showed that some types of lenition, including assimilation, deletion and grave as well as acute features are observable in these processes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bakhtiari dialect
  • generative phonology
  • assimilation
  • elision
  • lenition and vowel harmony