بررسی واژه‌بست‌ها و همخوان‌های پایانی گویش تاتی تاکستان براساس نظریه بهینگی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه زبانشناسی، زنجان، ایران

3 استادیار زبانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه زبانشناسی، زنجان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر تلاشی است در جهت بررسی واژ- واجی واژه‌بست‌ها و حذف همخوان‌های گویش تاتی تاکستان در چارچوب نظریه بهینگی. منظور از فرایندهای واژ- واجی آن دسته از تغییرات واجی است که در بافتی صرفی، یعنی در مرز بین تکواژها ایجاد می‌شود و انگیزه آوایی دارد. روش پژوهش به‌ صورت تحلیلی بوده و داده‌های پژوهش از کتاب‌های تاتی، رادیو و شبکه‌های محلی گردآوری‌ شده‌اند. متغیرهای زبانی بر اساس نوع فرایندهای آوایی و واژگانی دخیل مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش بر آن  بودیم تا به واکاوی چگونگی عملکرد فرایندهای واژـواجی از دیدگاه بهینگی در واژه‌بست‌ها و حذف همخوان‌های پایانی گویش تاتی بپردازیم. نهایتاً، براساس داده‌های موجود به این نتیجه دست ‌یافتیم که در این زبان گاهی فرایند حذف و گاهی درج در مرز تکواژی رخ می‌دهد، هرچند فرایند حذف در پیشوندها از مرتبه بالاتری نسبت به درج برخوردار است. اما این امر نشان‌دهنده‌ی همنوایی یا همان دسیسه‌ی واجی می‌باشد که نشان می‌دهد مرتبه‌بندی محدودیت‌های جهانی در این گویش صادق بوده و محدودیت‌های موجود در آن با محدودیت‌های جهانی همسو است. این پژوهش به پیکره دانش زبانیِ زبان‌شناسان در مورد گویش تاتی افزوده و پژوهشگران را در شناخت هرچه بیشتر فرایندهای واژ- واجی گویش تاتی و تطابق آن با جهانی‌های این حوزه یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Takestan Tati clitics and final consonant elision on the basis of the Optimality Theory

نویسندگان [English]

  • Javad Rahmani 1
  • Mohammad Reza Oroji 2
  • Behzad Rahbar 3
1 Islamic Azad University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Department of linguistics, Zanjan Branch, Islamic Azad university, Zanjan, Iran
3 Assistant professor of Linguistics, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The present study is an attempt to investigate the morpho-phonological clitics in the Tati dialect of Takestan in the light of optimality theory. Morpho-phonological processes are phonological changes occurring in a morphological context, i.e., those that happen between morphemes. They are phonologically governed. The research was analytical and the data were collected from Tati books and local media. This study probes into the application of the morpho-phonological processes in the clitics of the Takestani Tati dialect from an Optimality Theory point of view. The results illustrated that in Tati, both elision and insertion processes happen in morphological borders, highlighting conspiracy in this language. In other words, this study concluded that the global ranking constraints also apply to Tati and the constraints in the Tati dialect were in line with the universal ones. The present study can add to the linguistic scope and knowledge of scholars, further acquainting the researchers with the morpho-phonological processes of the Tati dialect and its adaptation to the universalities of this realm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tati dialect
  • optimality theory
  • consonants
  • Morphophonological، processes
  • Clitics