کلیدواژه‌ها = متن‌های پهلوی
ساخت فعل مرکب و عبارت فعلی در چند نوشتۀ فارسی میانه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 63-77

10.22099/jill.2022.44949.1329

سمیراء نرماشیری؛ شیماء جعفری دهقی