رابطۀ ساخت هجایی پسوند و وزن مورایی ستاک پایه در واژه‌های سه‌هجایی زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطۀ ساخت هجایی پسوندهای اشتقاقی و وزن ستاک پایه در واژه‌های سه‌هجایی مشتق در چارچوب نظریۀ مورایی می‌پردازد. الگوی وزنی یک واژه عبارتست از وزن هجاهای موجود در آن واژه و بر تمایز میان هجاهای سنگین و سبک استوار است (کار ، 172:2008). در نظریۀ مورایی هجاهای سنگین‌تر دارای مورای بیشتری نسبت به هجاهای سبکتر هستند(هیز ، 1989: 356). برای مطالعه و مقایسۀ الگوی وزنی پسوندهای اشتقاقی در واژه‌های مشتق سه‌هجایی، دو فرهنگ لغت 60000 واژه‌ای دهخدا(1385) و 40000 واژه‌ای مشیری(1388) مطالعه و تعداد 6665 واژۀ مشتق شناسایی شدند. سپس، این واژه‌ها با استفاده ‌از نرم‌افزار اکسل و براساس اطلاعاتی مانند ریشۀ زبانی، صورت واجی و آوایی، ساخت هجایی، وزن هجایی پسوند و پایه‌ای که پسوند بدان متصل می‌شود، دسته‌بندی شدند. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد به لحاظ حضور آغازه، دو نوع پسوند اشتقاقی در واژه‌های مشتق سه‌‌هجایی دیده می‌شود: پسوندهایی که دارای آغازۀ همخوانی هستند و پسوندهایی که با واکه شروع می‌شوند. پسوندهایی که با واکه شروع می‌شوند، حدود 77 درصد کل داده‌ها را تشکیل می-دهند. در این میان، پسوند "-ی" /-i/ با ساخت هجایی واکۀ کشیدۀ -v ، بسیار زایا است و به همۀ پایه‌های یک تا چهارمورایی متصل می‌شود. نگاهی به الگوی وزنی این پسوندها نشان می‌دهد اکثر این پسوندها تمایل به اتصال به پایه‌های سه‌مورایی دارند. ازطرفی، وندهای دارای آغازۀ همخوانی نسبت به وندهایی که با واکه آغاز می‌شوند، فراوانی کمتری دارند و تمایل بیشتری برای الحاق به پایه‌های دومورایی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relation Between the Syllable Structure of Suffix and Moraic Weight of Base in Persian Tri-syllabic Words

نویسندگان [English]

 • Hakimeh Fanoodi 1
 • Aliyeh A.Z.Kambuziya 2
 • Hayat Ameri 3
1 Department of Linguistics, Faculty of literature and Humanity, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Linguistics Department, Faculty of Humanitis, Tarbiat Modares Universit,, Tehran, Iran.
3 Department of Linguistics, Faculty of Humanities , Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This paper examines relation betweensyllable structure of derivational suffixes and the weight of the base it is added to, in Persian tri-syllabic words, within a Moraic-theoretic account. The weight pattern of a word is the weight of its syllables and it is defined based on the distinction between heavy and light syllables (Carr, 2008:172). Here, the notion of mora (often symbolized μ) as a basic timing unit, is important because it provides a distinction between 'light' and 'heavy' syllable. As Hayes (1989: 356) mentions, heavy syllables are of more moras compared to light syllables. In order to study and compare the weight pattern of derivational suffixes, 6665 tri-syllabic derivative words were collected from two dictionaries Dehkhoda (2003) and Moshiri (2009). Then, they were sorted in an Excel worksheet with all their etymological and phonological information including the weight of syllables (light, heavy, super-heavy, and ultra-heavy). Studies show that there are two groups of suffixes in tri-syllabic derivatives: suffixes beginning with a consonant in the onset; suffixes with no onset, beginning with a vowel. The latter, make about 77 percent of the data, among which /-i/ as a long vowel is so frequent and productive and can be added to all bases of one mora (mono-moraic), two moras (bi-moraic), three moras (tri-moraic), and even four moras (tetra-moraic). The weight patterns of these suffixes show that they mostly tend toward tri-moraic bases. On the other hand, suffixes with a consonant in the onset are less productive and tend toward bi-moraic bases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Derivational suffix
 • syllable weight
 • mora
 • derivatives
 • tri-syllabic words

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 11 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 09 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 21 اسفند 1401