بررسی فرایند واجی همگونی همخوان‌ها در گویش کردی کلهری بر اساس نظریه بهینگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی دانشگاه ایلام

2 گروه زبان شناسی دانشگاه ایلام

چکیده

همگونی فرایندی است که طی آن دو واج ( واکه یا همخوان) در داخل یک هجا یا یک واژه روی هم تاثیر گذاشته و به نوعی با هم هماهنگ می شوند. در این پژوهش به تحلیل و توصیف فرایند همگونی همخوان‌ها در گویش کردی کلهری در چارچوب نظریه بهینگی پرداخته شده است و انواع همگونی همخوانها در این گویش مورد تحلیل و توصیف قرار گرفته است. نظریه بهینه گی یک الگوی زبانشناختی است و بر این فرض استوار است که صورتهای زبانی از تعامل بین محدودیتهای متقابل و متضاد ناشی می شوند.

پژوهش حاضر از نوع تحلیلی توصیفی بوده و داده‌های مرتبط با این پژوهش از طریق مصاحبه با گویشوران بومی گویش کردی کلهری و استفاده از شم زبانی نویسندگان که از گویشوران بومی این گویش می‌باشند، به دست آمده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در گویش کلهری فرایند واجی همگونی همخوان‌ها به صورت همگونی محل تولید خیشومی تیغه‌ای که شامل تبدیل خیشومی تیغه‌ای/n/ به لبی، پیشکامی، کامی و ملازی و همگونی همخوان تیغه‌ای انسدادی واکدار با خیشومی تیغه‌ای و همگونی تیغه‌ای انسدادی بی‌واک با تیغه‌ای سایشی بی‌واک بوده که بر اساس مرتبه‌بندی محدودیت ها در نظریه بهینگی می‌توان فرایند همگونی را در این گویش تحلیل نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the phonological process of consonants’ assimilation in Kalhori Kurdish dialect based on the optimality theory

نویسندگان [English]

 • Maryam Tafaroji Yeganeh 1
 • nemat jahan far 2
1 Linguistics department, Ilam University
2 Ilam university
چکیده [English]

In this research, the phonological process of consonants' assimilation in Kalhori Kurdish dialect has been analyzed and described in the framework of the optimality theory and various types of consonants' assimilation in this dialect have been analyzed and described.

The current research is of a descriptive analytical type and the data related to this research was obtained through interviews with the native speakers of the Kalhari Kurdish dialect and using the linguistic knowledge and intuition of the authors who are native speakers of this dialect.

The results indicate that in the Kalhori dialect, the phonological process is the assimilation of consonants in the form of nasal place assimilation, which includes the conversion of coronal nasal to labial, prepalatal, palatal and uvular, and the assimilation of stop coronal voiced with coronal nasal and the assimilation of consonants stop coronal voiceless with fricative coronal voiceless. And according to the order of constraints in the optimality theory can be analyzed assimilation process in this dialect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assimilation
 • Kalhori Kurdish dialect
 • Optimality theory
 • Constraints
 • Phonological process

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401
 • تاریخ دریافت: 19 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 10 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 01 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1401