بازشناسی گفتارِ تهرانیِ تقلیدی از گونه‌ی معیار از طریق تجزیه و تحلیل صوت‌شناختی آهنگ در چارچوب مدل شیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشیار زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا (س)

3 دانشیار زبانشناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

پژوهش حاضر قصد دارد بر مبنای رویکرد آکوستیکی و در چارچوب مقایسه‌ی قضاییِ گونه‌ها با استفاده از مدل شیب تیلر، به بررسی مجموعه‌ای از پارامترهای آکوستیکیِ مستخرج از منحنی آهنگِ گویشوران کاشانی و تهرانی بپردازد تا از میان آن‌ها بهترین و مناسب‌ترین پارامترهای آکوستیکیِ تمایزدهنده‌ی گفتار تهرانیِ کاشانی (گفتاری که در آن گویشور کاشانی تلاش می-کند تا حد امکان نزدیک به گونه‌ی تهرانی صحبت کند) از فارسی معیار را معرفی کند. به این منظور 84 گفتگوی دو‌نفره‌ی 5-6 دقیقه‌ای با استفاده از دستگاه ضبط صوت حرفه‌ای ZOOM H5 و نرم‌افزار Praat از 28 گویشور (14 مرد و زن کاشانی + 14 مرد و زن تهرانی) در فضایی تا حدامکان ساکت ضبط شد. سپس، 756 پاره‌گفتارِ هدف استخراج، و شبکه‌ی متنی آنها به منظور اندازه‌گیری و مقایسه‌ی کمّیِ همبسته‌های آکوستیکی در چارچوب مدل شیب تیلور به-شیوه‌ی دستی لایه‌بندی و برچسب‌گذاری شد. نتایج عینی و آماری نشان داد همبسته‌های آکوستیکیِ معرفی‌شده پتانسیل تمایز دو گونه‌ی تهرانی اصل و تهرانیِ تقلیدی را در پاره-گفتارهای پرسشی دارند، اما تفاوت مقادیر شیب در پاره‌گفتارهای خبری تمایزدهنده نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognition of Imitative Tehrani Speech from a Standard Persian through Phonological Analysis of the Intonation Pattern in the Framework of the Taylor Tilt Model

نویسندگان [English]

 • Asma Karimi Moghaddam Arani 1
 • Mandana Nourbakhsh 2
 • Vahid Sadeghi 3
1 Department of Linguistics, Faculty of Literature, Alzahra University
2 Department of Linguistics, Faculty of Literature, Alzahra University
3 Department of Linguistics, Faculty of Literature, Ghazvin University
چکیده [English]

The present study intends to investigate a set of acoustic parameters extracted from the intonation pattern of Kashani and Tehrani accents based on the acoustic approach and in the framework of Accent Forensic Compariton using the Tyler the tilt model, in order to Introduce the most appropriate acoustic parameters that differentiate Imitative Tehrani (a speech in which Kashani's speaker tries to speak as close to Tehrani as possible) from standard Persian. For this purpose, 84 5-6 minute two-person conversations using ZOOM H5 professional voice recorder and Praat software from 28 speakers (14 men and women from Kashan + 14 men and women from Tehran) was recorded in space as quiet as possible. Then, 756 utterances were extracted, and their text grid was manually layered and labeled to measure and quantify acoustic correlations within the Taylor tilt model. Objective and statistical results showed that the introduced acoustic parametres have the potential to distinguish between the original Tehrani and Imitative Tehrani in the question utterances, but the tilt values for affirmative utterances is not differentiating.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intonation
 • Forensic Phonology
 • Tyler Tilt Model
 • mimicry
 • Standard Persian Accent

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 01 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 26 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 31 اردیبهشت 1401