رویکرد قدرت واجی به فرایند تضعیف انسدادی‌های دهانی در زبان فارسی بر مبنای دیدگاه تاریخی فولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان‌شناسی همگانی / دانشگاه شهید بهشتی/ تهران/ ایران

چکیده

تضعیف، فرایندی واجی ا‌ست که در آن یک واحد واجی یا ضعیف‌تر تولید می‌شود یا رساتر می‌گردد. این اصطلاح اغلب به فرایندهای گوناگون دیگری بسط ‌داده می‌شود که ضعیف‌شدن را نشان می‌دهند. این ﭘﮊوهش به بررسی نقش و نوع قدرت واجی در بروز فرایندهای «تضعیف» در زبان فارسی از تحول از فارسی میانه به نو بر مبنای دیدگاه تاریخی فولی می‌پردازد. به منظور انجام ﭘﮊوهش، حدود ۱۲۰ واﮊه از زبان فارسی میانه از فرهنگ‌های گوناگون زبان پهلوی استخراج و بررسی شده‌اند. از یافته‌های پژوهش این است که فرایندهای واجی حذف در جایگاه پایان واژه و سایشی‌شدگی، در جایگاه‌های آغاز واژه، بین دو واکه و پایان هجا (پیش از همخوان‌های پیوستۀ آغازۀ هجای بعد)، بر همخوان‌های انسدادی اعمال شده‌اند. دیگر دستاورد این است که تضعیف انسدادی با دو فرایند متوالی «افزایش رسایی» و «بازشدن بست تولیدی» همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Phonological Strength Approach to the lenition of Oral Plosives in Persian Language Based on Foleyʹs Historical Perspective

نویسندگان [English]

 • zahra karimi bavayani
 • zeinab Mohammad Ebrahimi Jahromi
 • Aliye A.Z.Kambuzia
P.HD student of linguistics, Shahid Beheshti university
چکیده [English]

Lenition, is a phonological process in which, a phonological segment is produced either weaker or more sonorous. This term is often applied to a variety of other phonological processes which indicate weakening. This study examines the role and the type of phonological strength in the emergence of lenition processes in the Persian language in its evolution from the Middle Persian to the modern Persian based on Foley’s historical perspective. To do this, 120 Middle Persian words from different Pahlavi dictionaries such as the small dictionary of the Mackenzie Pahlavi (1391), the Pahlavi grammar of Nyberg (1390) and the Pahlavi language dictionary of Mansouri (1394 and 1396) were collected, extracted and analyzed. One of the research findings is that the phonological processes of elision at the end of the word and fricativization at the beginning of the word, between two vowels and the coda of the syllable (before the continuant consonants of the onset of the next syllable), have been applied to plosive consonants. Another achievement is that the plosive lenition has been accompanied by two successive processes of "increasing of the sonority" and "opening of the articulatory stricture".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inertial Development Principle
 • The Parameters of Phonological Strength
 • Lenition
 • Persian Language
 • Foley
 1. آرام، یوسف و عاطفه حسینی صفوت. (۱۳۹۵). بررسی پیکره‌بنیاد فرایندهای واجی تضعیف و تقویت       در ادوار تاریخی زبان فارسی. نشریه ﭘﮊوهش‌های زبان‌شناسی تطبیقی، (۱۱)، صص.             ۱۷۶-۱۶۰.

  آموزگار، ﮊاله. و احمد تفضلی. (۱۳۸۲). زبان پهلوی: ادبیات و دستور آن. تهران: معین.

  کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه. (۱۳۸۵). نقد و تصحیح مقالة محمدرضا مجیدی و المار ترنز. مجله زبان و زبان‌شناسی، (۲)، صص. ۱۱۰-۱۱۸.

  کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه. فرزانه تاج‌آبادی و آیلیلن فیروزیان پوراصفهانی. (۱۳۹۸). فرایند حذف در زبان فارسی. مجله زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان، (۱)، صص. ۱-۳۸.

  کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه. و فرزانه تاج‌آبادی. (۱۳۹۱). مقایسه مشددسازی و تشدیدزدایی در زبان فارسی و گویش‌های ایرانی. فصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، (۱). صص. ۱۵۱-۱۲۷.

  مکنزی، دیوید نیل. (۱۳۹۱). فرهنگ کوچک زبان پهلوی. ترجمه مهشید میرفخرایی. تهران: ﭘﮊوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  منصوری، یدالله. (۱۳۹۴). فرهنگ زبان پهلوی: جلد نخست ɑ -A. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

  منصوری، یدالله. (۱۳۹۶). فرهنگ زبان پهلوی: جلد دوم B-G. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

  نیبرگ، هنریک ساموئل. (۱۳۹۰). دستورنامۀ پهلوی: شرح واژگان و دستور زبان. تهران: اساطیر.

  Foley, J. (1977). Foundations of theoretical phonology. Cmbridge: Cmbridge University Press.       

  1. Z. Kambuziya, Aliyeh. (2003). Lenition in phonological patterns of Persian. Journal of Humanities, 10 (2). Pp. 13-18.

  Kent, R. G. (1953). Old Persian: Grammar, texts, lexicon. New Hven, Connecticut: American Oriental Society.

  Kirchner, R. (1998). An effort-based approach to consonant lenition.  PhD dissertation, UCLA.

  Lass, R. (1984). Phonology: An introduction to basic concepts. Cambridge: Cambridge University Press.

  Mobaraki, M. and Kambuziya, K. Z. Aliye. (2013). Lenition in Persian phonological system. Research of Humanities and Social   Sciences, (17), pp. 83-92.

  Sims-Williams, N. (2017). Iranian, In Kapovic, M. (ed). The Indo-European languages. pp. 265-286, London & NewYork: Routledge.

  Trask, R. L. (1996). A Dictionary of phonetics and phonology. London & New York: Routledge.