فرایند همگونی در زبان لاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

همگونی یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین انواع فرایندهای واجی است که تقریبا در تمام زبان‌های دنیا پدیده‌ای رایج محسوب می‌شود. این مقاله به بررسی این فرایند واجی و انواع مختلف آن در زبان لاری می‌پردازد. در این زبان همگونی از سه بعد شباهت، پیوستگی و جهت بررسی شده است. بر همین اساس همگونی در زبان لاری شامل همگونی کامل و ناقص، همگونی پیوسته و ناپیوسته، همگونی پیش‌رو و پس‌رو می‌باشد. اما، برخلاف عقیده احمدنیا (1385) در این زبان همگونی دوسویه وجود ندارد. در این فرایندهای همگونی ممکن است همخوان با همخوان، همخوان با واکه، واکه با همخوان و یا  واکه با واکه همگون شود. فرایند همگونی همخوان با همخوان شامل همگونی در واک، جایگاه تولید و شیوه تولید است. در همگونی همخوان با واکه، همگونی در جایگاه و شیوه تولید وجود دارد اما همگونی همخوان با واکه در زبان لاری وجود ندارد. اگرچه در برخی از پایان‌نامه‌های مربوط به زبان لاری به فرایند همگونی پرداخته شده اما این امر بسیار پراکنده و مختصر صورت گرفته و با چنین انسجامی به این موضوع پرداخته نشده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assimilation Process in the Lari Language

نویسنده [English]

  • Leila Dianat
Larestan High Education Complex
چکیده [English]

Assimilation is one of the most important and popular phonological processes, and is common in almost all spoken languages in the world. The current research is an investigation of this phonological process and its various kinds in Lari language. Assimilation in Lari language has been studied in terms of three dimensions: similarity, continuity and orientation. On the basis of what was said above, assimilation in Lari consists of complete and partial assimilation, continuous and non-continuous assimilation, and regressive and progressive assimilation. Despite what Ahmadniya noted in 1385, the reciprocal assimilation is absent in Lari. In the course of the above-mentioned assimilation processes, the following cases may take place: consonant-to-consonant, consonant-to-vowel, vowel-to-consonant or a vowel-to-vowel assimilation. The process of consonant-to-consonant assimilation includes assimilation in voice, place of articulation and manner of articulation. In consonant-to-vowel assimilation, the changes happen in both place and manner of articulation. However, we cannot see examples of assimilation in voices in the case of consonant-to-vowel assimilation in Lari.The process of assimilation has been investigated in some dissertations written about Lari language, but only superficial and brief categorizations have been proposed. The current study is a systematic categorization of the process of assimilation in Lari. 
The process of assimilation has been investigated in some dissertation on Lari, but only superficial and brief categorizations have been suggested in these researches but the current study is a systematic categorization of the process of assimilation in Lari.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assimilation
  • Lari Language
  • Phonological Process
احمدنیا، مهدی (1385) بررسی نظام آوایی زبان اچمی بر اساس واج‌شناسی زایشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
احمری، پروانه (1377) واژه‌نامه مقایسه‌ای و ریشه شناسانه چهارگویش بلوچی، کردی، لری و لاری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه شیراز.       
اقتداری، احمد (1371) لارستان کهن و فرهنگ لارستانی، تهران: نشر جهان معاصر.
اقتداری، احمد و صادق رحمانی (1384) زبان لارستانی، تهران: نشر همسایه.
باقری، مهری (1380) مقدمات زبان‌شناسی، تهران: قطره.
خنجی، لطفعلی (1388) نگرشی تفصیلی به زبان لارستانی و گویش خنجی. شیراز: ایلاف.
دبیرمقدم، محمد (1392) رده‌شناسی زبان‌های ایرانی، تهران: سمت.
سلامی، عبدالنبی (1383)  گنجینه گویش‌شناسی فارس، ج 4، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
سمیعی، رحمت‌الله (1371) بررسی گویش لاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه شیراز. 
عشقی، قاسم (1388) ارگتیو در گویش لارستانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی، دانشگاه کردستان.
فالک، جولیا اس (1377) زبان و زبان‌شناسی، تهران: جانزاده.
فرامکین، ویکتوریا و رابرت رادمن (1376) درآمدی بر زبان‌شناسی همگانی، ترجمه علی بهرامی، تهران: رهنما.
کامیاب، خواجه نظام‌الدین (1370) واژه‌نامه ریشه‌شناسانه گویش لاری همراه با توصیف صوتی آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه شیراز.
کامیوکا، کوجی و عطاالله رهبر و علی‌اکبر حمیدی (1365) مطالعات لارستانی2، توکیو: مؤسسه مطالعات زبان و فرهنگ‌های آسیا و آفریقا.  
کامیوکا، کوجی و مینورا یامادا (1358) مطالعات لارستانی 1، توکیو: مؤسسه مطالعات زبان و فرهنگ‌های آسیا  و آفریقا.
کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه (1385) واج‌شناسی: رویکرد قاعده بنیاد، تهران: سمت.       
کلباسی، ایران (1367) «دستگاه فعل در گویش لاری»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره 79.
وثوقی، محمدباقر (1369) لار شهری به رنگ خاک. تهران: مؤسسه نشر کلمه.
وثوقی، محمدباقر (1380)  لارستان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
Goldsmith, J. (1981) “English as a tone language”. Phonology in the 1980's, edited by D.L. Goyvaerts, 287-308. Ghent, Belgium: E. Story-Scientia.
Jensen, John T. (1990) Principles of Generative Phonology, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Malcanova (1982) Larestanski yezik, izdatelsua nauka, Mosko.         
McCarthy, J.J. (1988) “Feature Geometry and Dependency: A Review”, Phonetica 43, pp: 84-108
Ramaskevic, A. (1945) Iraneski yaziki, Moskow.
Yule, George (1996). The study of language. Cambridge: Cambridge University Press.