دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کشش جبرانی در ترکی آذربایجانی در چارچوب تسلسل‌گرایی هماهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22099/jill.2024.48717.1366

افشار نجف زاده؛ سید محمد رضی‌نژاد؛ لطیف عطاری


متمم های ریشۀ dā در زبان اوستایی و فارسی باستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22099/jill.2024.49171.1377

سحر وحدتی حسینیان؛ احسان چنگیزی؛ ژاله آموزگار؛ آمنه ظاهری عبدوند


بازنمایی قدرت، سلطه و مقاومت در گفتمان دادگاه: جستاری در گفتمان‌کاوی قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22099/jill.2024.49686.1381

محمودرضا مرادیان؛ نوذر نیازی؛ پریسا نجفی


استعاره‌های مفهومی سوره جمعه؛ رویکردی شناختی-تحلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22099/jill.2024.49227.1376

فرزانه مهرافزا؛ محمد رضا اروجی؛ بهزاد رهبر


تحلیلی برون‌اسکلتی از فرافکن‌های طبقه‌نما و کمّیت‌نمایِ زبان فارسی با تاکید بر ساخت بخشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

10.22099/jill.2024.50062.1386

محدثه سلطانی نژاد؛ عباسعلی آهنگر؛ هدی سیاوشی