موضوعات = گویش های ایرانی
جنس دستوری در زبان خُلُصی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 85-104

10.22099/jill.2022.42961.1302

طیبه قاسمی؛ آمنه زارع؛ محمدحسین شرف زاده


رویکرد رده‌شناختی به ساخت ملکی در گویش سُرخی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 127-142

10.22099/jill.2022.43766.1314

زهرا کریمی باوریانی؛ زینب محمدابراهیمی جهرمی


رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در زبان خانیکی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 143-172

10.22099/jill.2022.42653.1290

سعید لبافان؛ محمد دبیرمقدم


گویش ‏سنجی متغیرهای زبان‌شناختی زبان‌گونه‌های کرمان- شمالی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 227-259

10.22099/jill.2022.43271.1306

عالیه نخعی پور تذرج؛ سیف ا... ملایی پاشایی؛ حامد مولایی کوهبنانی؛ محمد علی جعفری


مطالعة واج‌شناختی گونة سربازی از گونه‌های زبان بلوچی مکرانی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 261-291

10.22099/jill.2022.44561.1328

فریده اکاتی؛ عباسعلی آهنگر؛ نواز بلوچ زهی


بررسی حرکت فراگیر پرسش‌واژه‌ در کردی سنندجی: بر اساس رویکرد ادغام موازی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 293-311

10.22099/jill.2022.42972.1317

شهلا صیفوری؛ یادگار کریمی؛ شهرام سعیدی؛ محسن معصومی


تحلیل حرکت فعل در گویش بلوچی سرحدی: رویکردی زایشی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-35

10.22099/jill.2022.42706.1295

عباسعلی آهنگر؛ محدثه سلطانی نژاد


بررسی چندمعنایی افعال کنشی «خواردن»، «شوردن» و «نیشتن» در گویش کردی کلهری بر اساس معنی شناسی شناختی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 101-132

10.22099/jill.2021.42129.1280

فاطمه حاتمی؛ بهزاد رهبر؛ مرجان طاهری اسکوئی؛ هنگامه واعظی؛ سیده نازنین امیرارجمندی


فرایند تکرار در گویش شوشتری: نظریة بهینگی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 289-317

10.22099/jill.2021.41265.1262

ایمانه صیاد؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


ارﺗﻘﺎء ﮔﺮه راست: حذف یا اشراف چندگانه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 319-346

10.22099/jill.2022.41795.1275

شهلا صیفوری؛ یادگار کریمی؛ شهرام سعیدی؛ محسن معصومی


بررسی ساخت ملکی محمولی در گیلکی رشت

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 369-388

10.22099/jill.2022.42663.1291

روزبهان یزدانی مقدم؛ سحر بهرامی خورشید؛ محمد دبیرمقدم؛ ارسلان گلفام


جنس دستوری در زبان آمُره ای

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 99-123

10.22099/jill.2021.40856.1256

عطیه امینی؛ محمد راسخ مهند