موضوعات = گویش های ایرانی
واژه بست در گویش کُندازینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.22099/jill.2023.48150.1352

نظام عمادی


توصیف و تحلیل واژه‌بست های ضمیری گروه فعلی ماضی در گویش سه قلعه با رویکرد بهینگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.22099/jill.2023.48282.1355

صادق افتخاری فر؛ سیدفرید خلیفه لو


تنوع ساخت فعل در گونه های فارسی کابلی، هروی و هزارگی افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22099/jill.2023.48347.1357

محمدامین ناصح


توصیف دستگاه واجی گویش بوالخیری به روش IPA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22099/jill.2023.48056.1353

سهراب غلامی؛ فرخ حاجیانی


نقش رنگ‌واژه‌ها در ساخت جاینام‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22099/jill.2023.48575.1363

جهاندوست سبزعلیپور


تکواژهای منفی‌ساز در زبان ترکی آذری

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 23-45

10.22099/jill.2023.46622.1339

طاهره افشار؛ مریم عبدی بلوکانی


ساخت فعل مرکب و عبارت فعلی در چند نوشتۀ فارسی میانه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 63-77

10.22099/jill.2022.44949.1329

سمیراء نرماشیری؛ شیماء جعفری دهقی


آشپزی در فرهنگ و گویش مردمان بوشهر

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 79-102

10.22099/jill.2023.46764.1343

نغمه حسینی؛ زهرا مومنی


رابطۀ ساخت هجایی پسوند و وزن مورایی ستاک پایه در واژه های سه هجایی زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 173-190

10.22099/jill.2023.46659.1340

حکیمه فنودی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ حیات عامری


ساخت‌های تشبیهی در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 191-209

10.22099/jill.2023.47115.1345

عبدالرضا قوامی؛ پریسا نجفی


جنس دستوری در زبان خُلُصی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 85-104

10.22099/jill.2022.42961.1302

طیبه قاسمی؛ آمنه زارع؛ محمدحسین شرف زاده


رویکرد رده‌شناختی به ساخت ملکی در گویش سُرخی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 127-142

10.22099/jill.2022.43766.1314

زهرا کریمی باوریانی؛ زینب محمدابراهیمی جهرمی


رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در زبان خانیکی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 143-172

10.22099/jill.2022.42653.1290

سعید لبافان؛ محمد دبیرمقدم