موضوعات = نحو
واژه بست در گویش کُندازینی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 149-183

10.22099/jill.2023.48150.1352

سلیمان حیدری؛ نظام عمادی


ساخت‌های تشبیهی در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 191-209

10.22099/jill.2023.47115.1345

عبدالرضا قوامی؛ پریسا نجفی


بررسی حرکت فراگیر پرسش‌واژه‌ در کردی سنندجی: بر اساس رویکرد ادغام موازی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 293-311

10.22099/jill.2022.42972.1317

شهلا صیفوری؛ یادگار کریمی؛ شهرام سعیدی؛ محسن معصومی


ارﺗﻘﺎء ﮔﺮه راست: حذف یا اشراف چندگانه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 319-346

10.22099/jill.2022.41795.1275

شهلا صیفوری؛ یادگار کریمی؛ شهرام سعیدی؛ محسن معصومی