کلیدواژه‌ها = حذف
بررسی واج‌شناختی گویش بیرجند

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 123-134

10.22099/jill.2023.7092

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


ارﺗﻘﺎء ﮔﺮه راست: حذف یا اشراف چندگانه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 319-346

10.22099/jill.2022.41795.1275

شهلا صیفوری؛ یادگار کریمی؛ شهرام سعیدی؛ محسن معصومی


بررسی فرایندهای کشش جبرانی و حذف در گویش کُرمانجی با تأکید بر نظریة مورایی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-25

10.22099/jill.2018.28176.1080

طاهره قطبی کریمی؛ محمدجواد حجازی؛ مینا مهدیخانی


تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 76-96

10.22099/jill.2018.26246.1059

آزاد محمدی؛ گلناز مدرسی قوامی