کلیدواژه‌ها = واژۀ سه هجایی
رابطۀ ساخت هجایی پسوند و وزن مورایی ستاک پایه در واژه های سه هجایی زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 173-190

10.22099/jill.2023.46659.1340

حکیمه فنودی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ حیات عامری