کلیدواژه‌ها = زبان شناسی اجتماعی
گالشی یا گُداری؟ یک مطالعۀ موردی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 157-168

10.22099/jill.2023.7094

سیف ا... ملایی پاشایی