کلیدواژه‌ها = ترجمة اوستا (زند)
تصحیح عباراتی از دینکرد نهم بر اساس زند یسن‌ها

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 103-116

10.22099/jill.2023.47510.1347

شعله حصارپولادی؛ احمد رضا قائم‌مقامی