کلیدواژه‌ها = راهبرد ساخت‌واژی
ساخت‌های تشبیهی در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 191-209

10.22099/jill.2023.47115.1345

عبدالرضا قوامی؛ پریسا نجفی