کلیدواژه‌ها = کردی سنندجی
بررسی حرکت فراگیر پرسش‌واژه‌ در کردی سنندجی: بر اساس رویکرد ادغام موازی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 293-311

10.22099/jill.2022.42972.1317

شهلا صیفوری؛ یادگار کریمی؛ شهرام سعیدی؛ محسن معصومی


ارﺗﻘﺎء ﮔﺮه راست: حذف یا اشراف چندگانه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 319-346

10.22099/jill.2022.41795.1275

شهلا صیفوری؛ یادگار کریمی؛ شهرام سعیدی؛ محسن معصومی