کلیدواژه‌ها = رده‌شناسی زبان
رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در زبان خانیکی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 143-172

10.22099/jill.2022.42653.1290

سعید لبافان؛ محمد دبیرمقدم