کلیدواژه‌ها = رویکرد زایشی
تحلیل حرکت فعل در گویش بلوچی سرحدی: رویکردی زایشی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-35

10.22099/jill.2022.42706.1295

عباسعلی آهنگر؛ محدثه سلطانی نژاد