کلیدواژه‌ها = زبان‌های فلات مرکزی ایران
ساخت کنایی در گویش بهدینی محلتی یزد

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 37-57

10.22099/jill.2021.41271.1263

محمد دبیرمقدم؛ ماهرخ شجاعی