کلیدواژه‌ها = فعل کنشی
تبیین شناختی دو فعل «برین» و «سزیان» در گویش کردی کلهری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 71-96

10.22099/jill.2023.48322.1356

فاطمه حاتمی؛ مرجان طاهری اسکوئی؛ بهزاد رهبر؛ سیده نازنین امیرارجمندی؛ هنگامه واعظی


بررسی چندمعنایی افعال کنشی «خواردن»، «شوردن» و «نیشتن» در گویش کردی کلهری بر اساس معنی شناسی شناختی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 101-132

10.22099/jill.2021.42129.1280

فاطمه حاتمی؛ بهزاد رهبر؛ مرجان طاهری اسکوئی؛ هنگامه واعظی؛ سیده نازنین امیرارجمندی