کلیدواژه‌ها = فرایندهای واجی
تحلیل فرایند واجی حذف در گفتار کودکان بلوچ‌زبان کم‌شنوا براساس واج‌شناسی‌ خودواحد

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 59-77

10.22099/jill.2023.7088

سیدفرید خلیفه‌لو؛ محدثه سلطانی‌نژاد؛ پرویز سیدزایی