کلیدواژه‌ها = زبان لکی
ترکیب‌های برون‌مرکز در زبان لکی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 169-186

10.22099/jill.2023.7095

فرانک نادری


واژ‌های مرکب برون‌مرکز ترکیبی، استعاری و انتقالی در زبان لکی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 189-215

10.22099/jill.2021.39641.1238

فرانک نادری؛ ابراهیم بدخشان؛ اکرم کرانی