کلیدواژه‌ها = خوشة همخوانی
سیر تطور زبان گونۀ بلوچی مرزی رایج در منطقۀ ریگان کرمان در قیاس با بلوچی مرزی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 239-251

10.22099/jill.2023.7098

عالیه نخعی پور؛ سیف ا... ملایی پاشایی؛ حامد مولایی کوهبنانی


اصل توالی رسایی در زبان گیلکی شرق گیلان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 241-268

10.22099/jill.2021.37476.1211

شهین شیخ سنگ تجن؛ هما باقری پور