کلیدواژه‌ها = زبان گیلکی
اصل توالی رسایی در زبان گیلکی شرق گیلان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 241-268

10.22099/jill.2021.37476.1211

شهین شیخ سنگ تجن؛ هما باقری پور