کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های واژ-نحوی
مقوله‌های واژ-نحوی اسم در بشاگردی جنوبی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 167-198

10.22099/jill.2020.33635.1135

عباسعلی آهنگر؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ سپهر صدیقی نژاد