کلیدواژه‌ها = هویت قومی
قومیت، نگرش و امنیت زبانی سخنگویان گونه‌های زبانی غیر معیار ایرانی در شهر تهران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 217-237

10.22099/jill.2024.48766.1369

سولماز ملت دوست؛ محمدرضا احمدخانی؛ حمیدرضا شعیری؛ علی کریمی فیروزجایی