کلیدواژه‌ها = اسم
مقوله‌های واژ-نحوی اسم در بشاگردی جنوبی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 167-198

10.22099/jill.2020.33635.1135

عباسعلی آهنگر؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ سپهر صدیقی نژاد


تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 76-96

10.22099/jill.2018.26246.1059

آزاد محمدی؛ گلناز مدرسی قوامی