کلیدواژه‌ها = مالکیت انتقال‌ناپذیر
ساخت ملکی در کردی گورانی: رویکردی رده‌شناختی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-22

10.22099/jill.2018.27010.1071

پارسا بامشادی؛ شادی انصاریان