کلیدواژه‌ها = ساخت ملکی
رویکرد رده‌شناختی به ساخت ملکی در گویش سُرخی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 127-142

10.22099/jill.2022.43766.1314

زهرا کریمی باوریانی؛ زینب محمدابراهیمی جهرمی


ساخت ملکی در کردی گورانی: رویکردی رده‌شناختی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-22

10.22099/jill.2018.27010.1071

پارسا بامشادی؛ شادی انصاریان