نویسنده = محمد دبیرمقدم
رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در زبان خانیکی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 143-172

10.22099/jill.2022.42653.1290

سعید لبافان؛ محمد دبیرمقدم


بررسی ساخت ملکی محمولی در گیلکی رشت

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 369-388

10.22099/jill.2022.42663.1291

روزبهان یزدانی مقدم؛ سحر بهرامی خورشید؛ محمد دبیرمقدم؛ ارسلان گلفام