نویسنده = پریسا نجفی
بازنمایی قدرت، سلطه و مقاومت در گفتمان دادگاه: جستاری در گفتمان‌کاوی قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22099/jill.2024.49686.1381

محمودرضا مرادیان؛ نوذر نیازی؛ پریسا نجفی


ساخت‌های تشبیهی در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 191-209

10.22099/jill.2023.47115.1345

عبدالرضا قوامی؛ پریسا نجفی