نویسنده = سیف ا... ملایی پاشایی
گالشی یا گُداری؟ یک مطالعۀ موردی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 157-168

10.22099/jill.2023.7094

سیف ا... ملایی پاشایی


سیر تطور زبان گونۀ بلوچی مرزی رایج در منطقۀ ریگان کرمان در قیاس با بلوچی مرزی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 239-251

10.22099/jill.2023.7098

عالیه نخعی پور؛ سیف ا... ملایی پاشایی؛ حامد مولایی کوهبنانی