نویسنده = طیبه قاسمی
جنس دستوری در زبان خُلُصی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 85-104

10.22099/jill.2022.42961.1302

طیبه قاسمی؛ آمنه زارع؛ محمدحسین شرف زاده