نویسنده = شیماء جعفری دهقی
ساخت فعل مرکب و عبارت فعلی در چند نوشتۀ فارسی میانه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 63-77

10.22099/jill.2022.44949.1329

سمیراء نرماشیری؛ شیماء جعفری دهقی


تحول تاریخی برخی واج‌ها در تالشیِ مرکزی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 181-193

10.22099/jill.2020.37553.1203

محمود جعفری دهقی؛ شیماء جعفری دهقی